$left
$middle

Hantering av asfaltbeläggningar vid fastighets- och gatukontorets entreprenader

Provtagning

En borrkärna på 100 mm eller 150 mm diameter ska tas ut per beräknat 100 ton uppbruten asfalt, dock minst två borrkärnor per gata.

Borrkärnan sönderdelas på det sätt som asfalten är tänkt att hanteras i entreprenaden och från den sönderdelade borrkärnan extraheras sen bindemedlet.

Val av metod vid sönderdelning och lösningsmedel vid extrahering ska vid begäran kunna anges.

Bindemedlet skickas till ett laboratorium, som vid begäran ska kunna visa dokumenterad kompetens, för en 16 PAH-analys. Provresultatet ska sedan räknas om och gälla för hela borrkärnan eller delar av borrkärnan på det sätt som hanteringen av asfalten är tänkt att utföras i entreprenaden.

Återställning av borrhålen ska göras i direkt anslutning till provtagningen. Provtagningen visar halten av 16 PAH. Gränsen för farligt avfall går vid 300 ppm.

Hantering

Entreprenören ska ha tillstånd att transportera den typen av avfall som transporten avser. Asfalten ska transporteras till godkänd mottagningsanläggning för den typen av avfall som transporten avser.

Redovisning

Vid provtagning skickas skriftlig rapport på analysen till projektledaren och markmiljöspecialist på Fastighets- och gatukontoret. Den skriftliga rapporten ska innehålla följande information för varje provtagning i word och i PDF:

  • Objektidentifikation av provtagningsplatsen som ska anges med X- och Y koordinater i Sweref 99 13:30
  • Provtagningspersonal samt datum för uttagning av prov
  • Foto på borrkärnan, objektidentifikation och tumstock bredvid varandra
  • Lagernummer, materialbenämning och djupnivå för varje asfaltlager
  • Provresultat från fältanalys i enligt med publikation 2004:90 vid misstanke om tjära

Ekonomi

För konsult/projektör

Konsulten ska till anbudet bifoga en komplett prislista för provtagning, fältanalys, återställning och laboratorieanalys.

För entreprenör

För asfaltmassor står entreprenören för alla kostnader i samband med hanteringen av asfalten. Entreprenören ska till anbudet redovisa en komplett prislista för avfallsskatt (tippavgift) för samtliga tre klassificeringsnivåer på 16-PAH.

De tre klassificeringsnivåerna för 16 PAH, följer:

  1. <70 ppm 16 PAH
  2. 70 – 300 ppm 16 PAH
  3. >300 ppm 16 PAH

Kontaktinformation

sv