Elinelund

Lekplats i Elinelundsområdet

Lekplats i Elinelundsområdet

Förvandlingen av Elinelund är i full gång. Området utvecklas till ett bostadsområde med skolor, förskolor, affärer och verksamheter.

Nu pågår detaljplanering av etapp 2 av Elinelund (Dp 5518), som är en del av bostadsområdet Elinegård. Planförslaget, som beräknas gå ut på granskning i slutet av 2019, föreslår en blandad bostadsbebyggelse med runt 700 bostäder.

Planområdet för Dp 5621, Elinelund etapp 3

Planområdet för Dp 5621, Elinelund etapp 3

För etapp 3, som till stora delar omfattar området söder om Kalkbrottet och Yttre Ringvägen, har en detaljplan (Dp 5621) startats upp. Under hösten 2019 pågår ett parallellt skissuppdrag för att ta fram en strukturplan för framtida bebyggelse med offentliga rum, grönytor och parker i området. Strukturplanen ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

När alla tre etapper är fullt utbyggda kommer Elinelund innehålla runt 4000 bostäder.

Arbete med gator och offentliga ytor

Malmö stad kommer under 2019 att påbörja arbetet med att göra klart gator, torg, gång- och cykelbanor, trädplanteringar med mera i området. Det kommer att ske i etapper och anpassas efter de byggprojekt som pågår. Arbetet kommer att pågå fram till 2024.

Så kommer du fram till Elinelundsskolan

Med bil kommer man via Blåsebergavägen norrifrån till Ladugårdsgatan där skolan ligger. Med cykel kan man komma både norr- och söderifrån.Blåsebergavägen som går genom området, har förlängts söderut och kopplats samman med Gottorpsvägen och yttre Ringvägen. Just nu är vägen bara öppen för byggtrafik, men vid årsskiftet 2019/2020 blir den tillgänglig för alla.

Markanvisning - bygg i området

Elinelund karta över området

Välkommen att delta i vår senaste markanvisning och lämna intresseanmälan på mark för bostadsbebyggelse inom fastigheterna Balpressen 3 och Höbalen 2. Fastigheterna är belägna inom Elinelundsområdet som är beläget öster om Limhamns kalkbrott.

Läs mer om hur du anmäler dig här. (pdf, 8.3 MB)

Senast ändrad: 2019-11-08 11:23