$left
$middle

5621

Dp 5621, fastigheten Limhamn 150:384 m.fl.

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Limhamn. Under granskningstiden 12 april – 14 maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta, miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Den övergripande stadsbyggnadsidén är att möjliggöra för en robust bebyggelsestruktur

Planförslaget möjliggör för:

 • Cirka 1 600 bostäder i flerbostadshus med rymliga bostadsgårdar, cirka 300 radhus och parhus och 13 villor
 • En grundskola för 780 elever, förskola för 140 barn och en sporthall
 • Ett brett utbud av större till mindre parker, varav två större parker som tillsammans med den befintliga skogsdungen skapar en stadsdelspark
 • 1 350 kvadratmeter byggnadsarea tvingande centrumbestämmelse och ett centrumkvarter i anslutning till ett torg
 • Fyra parkeringshus
 • Att Limhamns kalkbrott blir mer tillgängligt för såväl boende i Elinelund som för allmänheten, genom att fler stråk och parker anläggs i anslutning till kalkbrottets kant
 • Odlingslotter
 • LSS-boende
 • Attraktiva gaturum som knycker och skapar siktlinjer med fondmotiv

Planförslaget är i huvudsak upprättat i enlighet med översiktsplanen. Dock avviker en liten del, som felaktigt markerats som park och natur i översiktsplanen. Denna del skulle egentligen vara blandad stadsbebyggelse i översiktsplanen och planläggs för skola och bostäder.

Planförslaget antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken och därför görs en miljöbedömning parallellt med detaljplanen. Miljöbedömning innebär bland annat att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 22 december 2020 – 31 januari 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Sverigedemokraterna och Liberalerna har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag.

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Centerpartiet har lämnat särskilda reservationer över stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har lämnat särskilda reservationer över stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på granskning. Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på granskning.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 12 april – 14 maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5621 Underrättelse om granskning
 • Dp 5621 Planbeskrivning granskning
 • Dp 5621 Plankarta granskning
 • Dp 5621 Samrådsredogörelse
 • Dp 5621 Miljökonsekvensbeskrivning granskning
 • Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2018-11-29(SBN-2018-479-110)
 • Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2018-11-29(SBN-2018-479-11)
 • Särskilt yttrande från Liberalerna 2018-11-29(SBN-2018-479-12)
 • SBN 2020-12-10 §403a reservation C(SBN-2018-479-18)
 • SBN 2020-12-10 §403b reservation M(SBN-2018-479-19)
 • SBN 2020-12-10 §403c reservation SD(SBN-2018-479-20)
 • SBN 2020-12-10 §403d reservation V(SBN-2018-479-21)
 • SBN 2023-03-30 §80a reservation (M), (C)(SBN-2018-479-153)
 • SBN 2023-03-30 §80b reservation (SD)(SBN-2018-479-154)
 • SBN 2023-03-30 §80c särskilt yttrande (V)(SBN-2018-479-155)

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv