Översiktsplan för Nyhamnen

visionsbild över Nyhamnsbassängen, illustration Gisele Paiva Nilsson

visionsbild över Nyhamnsbassängen, illustration Gisele Paiva Nilsson

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till Översiktsplan för Nyhamnen. Förslaget var under våren 2016 ute på samråd. Planförslaget har därefter bearbetats och under våren 2018 sker ytterligare ett samråd, en så kallad utställning. 

Planområdet börjar strax norr om Centralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster. Översiktsplanen beskriver målen för utbyggnaden av området, lägger fast de övergripande strukturerna och visar på möjligheter att länka samman Nyhamnen med närliggande områden. Planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens prioriteringar, strategier och planeringsriktlinjer (antagen 22 maj 2014).

Planförslaget har varit på samråd

Planförslaget har varit på samråd under våren 2016. Det har varit utställt i Malmö stadshus, på stadsbiblioteket och i Kommendanthuset vid Malmöhus slott och ett möte har hållts med allmänheten i stadshuset. Totalt har vi tagit emot 92 skriftliga yttranden med synpunkter på förslaget från såväl allmänhet som myndigheter, företag, organisationer och andra intressenter. Synpunkter och förslag har också kommit in under de möten som hållits med fastighetsägare, företag och boende i området.

Vad händer efter samrådet?

De synpunkter som kommit in under samrådsperioden kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter justeringar av planförslaget sker ytterligare ett samråd en så kallad utställning, som kommer att ske under våren 2018. Översiktsplanen förväntas därefter bli antagen av kommunfullmäktige under 2018/2019.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-10 10:46