Forskning och utveckling inom vård, omsorg och stöd i Malmö stad (FoU)

Här hittar du forskning och utveckling som finns på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Forskning och utvecklingsarbete tar fram ny kunskap och nya lösningar. Inom dessa tre förvaltningar i Malmö stad bedrivs forskning och utveckling inom LSS och funktionsnedsättning, hälsa, vård och omsorg, socialt område och stöd till anhöriga.

Publikationer

Rapporter, dokument, traineeuppsatser och lärmaterial för personal inom anhörigstöd, LSS och funktionsnedsättning, hälsa, vård och omsorg, äldreomsorg och socialt område.

Om FoU

Hur vi arbetar med forskning och utveckling, om FoU-trainees, samt vilka forskningscirklar vi håller.

Uppsatsbanken och samverkan med andra aktörer

Information om uppsatsbanken och samverkan med universitet och andra aktörer. Uppsatsbanken innehåller teman för kandidat- och masteruppsatser.

Forskningsprojekt

Aktuella forskningsprojekt inom stöd, vård och omsorg.

Kontaktinformation och länkar

sv