Om FoU

Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) handlar ytterst om att ta fram ny kunskap och hitta nya lösningar.

FoU inom det sociala området

Utmaningarna inom socialtjänsten är många, till exempel krav på ökad effektivitet, bättre kvalitet och kunskapsbaserade arbetsmetoder. För att möta dessa utmaningar arbetar vi på FoU med kunskapsutveckling, handledning, samverkan, omvärldsbevakning och metodutveckling.

FoU inom hälsa, vård och omsorg

FoU-koordinatorerna inom hälsa, vård och omsorg arbetar med forskning, utveckling och utbildning som stöd för förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete.

FoU bidrar med att ge idéer, råd och stöd, samt uppmuntran till utökat kvalitetsarbete genom att arrangera utbildningar, seminarier och konferenser.

Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med kommunens verksamheter, hälso- och sjukvården samt högskola och universitet.

FoU-trainee inom hälsa, vård och omsorg

Anställda får möjlighet att med handledning av forskare på FoU Malmö göra litteraturstudier inom ett för den enskilde och arbetsplatsen intressant ämnesområde.

FoU inom LSS och funktionsnedsättning

Funktionsstödsförvaltningens FoU arbetar för att utveckla verksamheter baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ansvarig FoU-koordinator samverkar också med olika lärosäten för att i egna eller gemensamma praktiknära forskningsprojekt bidra till den nationella och internationella kunskapsutvecklingen inom området.

FoU-koordinatorns arbete sker i nära samarbete med förvaltningens verksamheter, i det brukarnära arbetet såväl som på en övergripande nivå. Ett viktigt område är att utveckla metoder för att möta behov av kompetenshöjande insatser. Bland annat utforskar förvaltningen utbildningsformer som är tillgängliga och bidrar till en effektiv implementering av arbetssätt.

FoU-trainee inom LSS och funktionsnedsättning

Erfarenheter från det brukarnära arbetet tas tillvara genom FoU-trainee. Personal i det brukarnära arbetet sätter ord på sina kunskaper genom att läsa och skriva en dag i veckan med handledning från FoU. Uppsatserna fungerar sedan som stöd för kompetensutveckling i verksamheterna.

sv