Uppsatsbanken och samverkan med andra aktörer

Här hittar du uppsatsbanken för studenter. Forskning och utveckling sker ofta i samverkan med olika aktörer. Här presenterar vi våra förvaltningars samverkan med universitet och andra aktörer.

Uppsatsbanken

Uppsatsbanken innehåller teman för kandidat- och masteruppsatser inom vård, omsorg och stöd i Malmö stad. Varje tema har en rubrik som är ett förslag, men även andra rubriker inom temat kan komma på fråga.

Om du har en uppsatsidé

Mejla kontaktpersonen för respektive tema samt fou@malmo.se för att diskutera din uppsatsidé. Tänk på att verksamhetens kontaktperson är ett bollplank för idéer om hur en fråga kan belysas, inte handledare för uppsatsen.

Teman i uppsatsbanken

Ställföreträdarskap

Ställföreträdarskap att lita på inom ett modernt och långsiktigt hållbart system där individen sätts i fokus. Uppdraget som god man och förvaltare behöver utvecklas till dagens moderna förutsättningar. Vilka förväntningar finns från samhället på god man och förvaltare? Hur är det att ha en anställning som god man och förvaltare när lagen är skriven utifrån att det är ett ideellt uppdrag?

Kontaktperson: Susanne Nemeth Svensson, susanne.nemeth@malmo.se.

Gemensamma utrymmen i gruppbostad

Det gemensamma utrymmet i en gruppbostad ska ge de boende goda möjligheter till social samvaro utifrån deras behov och intressen. Det finns boende som har stort behov av stöd för social interaktion. De kan också ibland behöva undvika sociala möten. Hur ordnar vi möjlighet till gemenskap för personer med komplexa behov? Hur kan gemensamhetsutrymmen flexibelt anpassas för att möjliggöra ett gott stöd?

Kontaktperson: Fredrik Sundqvist,fredrik.sundqvist@malmo.se.

Kompetens och kunskapsutveckling

Stödassistenter har ofta god kunskap om personer som bor på LSS-boenden, vilket gör att det dagliga stödet fungerar bra för det mesta. Funktionsstödsförvaltningens avdelning för LSS-bostäder inför en pedagogisk struktur med fler omsorgspedagoger och stödpedagoger. Mötet mellan den brukarspecifika kunskapen och den akademiska kunskapen är en stor tillgång, men medför också utmaningar.

Kartläggning kring kompetenshöjning, fortbildningar med mera kan göras både ur ett organisatoriskt och ett pedagogiskt perspektiv. Förändringsarbetet ökar också möjligheten att studera överföringen av kunskap på arbetsplatsen och användandet av teoribildningen kring lärandet på arbetsplatser. Den nya pedagogiska strukturen i sig kan också kopplas till teoribildningen kring professionalisering. Alla uppsatser på området har fördelen att hjälpa organisationens förståelse av situationen och därigenom hjälpa både anställda och personer som bor på LSS-boenden.

Kontaktperson: Holger Skagert Hellendal, holger.hellendal@malmo.se.

Samverkan med olika aktörer

Socialt område

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver samverkan med sociologiska institutionen vid Lunds universitet via en halvtidstjänst. Agneta Mallén jobbar som universitetslektor i sociologi vid sociologiska institutionen och som FoU-koordinator på halvtid på förvaltningen.

Genom ett samverkansavtal mellan Malmö stad och Malmö universitet arbetar universitetslektor Annelie Björkhagen Turesson halvtid som FoU-koordinator på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Samverkansområden:

  • utveckla former för kvalificerade insatser för studenter såsom uppsatsarbeten, praktikplatser och verksamhetsnära forskningsprojekt.
  • utbyte av utbildning och kompetensutveckling
  • forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS).

Kontakt:
Agneta Mallén, e-post: agneta.mallen@malmo.se
Annelie Björkhagen Turesson, e-post: annelie.bjorkhagen.turesson@mau.se

Hälsa, vård och omsorg

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen bedriver samverkan med fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet. FoU-koordinatorerna är en länk mellan lärosäten och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i forskningsfrågor.

Samverkansområden:

  • förslag på uppsatsämnen en gång per termin till studenter vid sjuksköterskeutbildningen på Malmö universitet
  • verksamhetsnära forskningsprojekt

Samverkan med andra aktörer:

  • verksamhetsnära forskningsprojekt kan också vara tillsammans med andra förvaltningar, huvudmän och lärosäten
  • FoU-koordinatorerna ingår i flera nätverk och samarbeten inom strategiska utvecklings- och forskningsfrågor. Detta arbete syftar till att omvärldsbevaka forskning och utveckling inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens ämnesområden, sprida förvaltningens FoU-arbete, men även att vara en viktig part i FoU-arbete på lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan.
sv