Publikationer

Här hittar du Malmö stads FoU-rapporter, FoU-dokument och FoU-traineeuppsatser inom anhörigstöd, LSS och funktionsnedsättning, hälsa, vård och omsorg samt socialt område.

I övriga publikationer finner du publikationer och litteratur publicerade vid exempelvis universitet.

FoU-rapporter

FoU-rapporter tillhör Malmö stads rapportserie med krav på hög vetenskaplig kvalitet. Publikationerna kvalitetsgranskas i seminarieform med experter antingen från Malmö stad eller inbjudna forskare från universitet och högskolor.

FoU-dokument

FoU-dokument är en bred publikationsserie som rymmer allt från studentuppsatser till interna utvärderingar.

FoU-traineeuppsatser

Dessa uppsatser är resultatet av Malmö stads FoU-trainees arbete med litteraturstudier. Uppsatserna handleds av FoU-koordinatorer och presenterar aktuell forskning.

sv