$left
$middle

Kvarteret Brännaren, visionsbild med Benzonhuset och torget sett från Industrigatan. Illustration: Ludvig von Hofsten

Detaljplan för kvarteret Brännaren har vunnit laga kraft

I augusti 2017 godkände politikerna i kommunfullmäktige detaljplanen för kvarteret Brännaren. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som avslog överklagan. Därefter begärde klaganden prövning av beslutet i mark- och miljööverdomstolen men beviljades inte prövningstillstånd. Därmed har detaljplanen vunnit laga kraft och möjliggör en omvandling av kvarteret Brännaren från industri- till bostadsområde.

Planen innehåller en ny grundskola för ca 550 elever, med idrottshall, två förskolor, en allmän park, ett större torg samt ett mindre, ett parkeringshus och cirka 500 bostäder.

Vissa befintliga byggnader bevaras men en del kommer också att rivas för att ge plats för nya funktioner och en helt ny gatustruktur som ger det tidigare storkvarteret en småskalig karaktär.

Rivningsarbeten har påbörjats inom fastigheten Brännaren 16. I och med att detaljplanen vunnit laga kraft, kan planering och projektering inför ny bebyggelse nu starta inom hela kvarteret Brännaren.