$left
$middle

Positiv utveckling i tre av Malmös särskilt utsatta områden

Effektiv samverkan mellan polisen, Malmö stad och andra aktörer har skapat en positiv utveckling i Malmös så kallade särskilt utsatta områden.

För tredje gången har polisen tagit fram en nationell lägesbild för utvecklingen i utsatta områden i landet. Lägesbilden utgör en viktig grund för myndighetsgemensamma prioriteringar och fungerar som underlag för samverkan mellan polis, kommun och andra i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Sammantaget visar rapporten en utveckling i rätt riktning över hela landet, vilket även får stöd i polisens årsredovisning för 2018.

Framåt för tre av fyra områden i Malmö

I Malmö är fyra områden med på listan i år. Tre av dem är särskilt utsatta områden - södra Sofielund (Seved), Rosengård söder om Amiralsgatan och Nydala/Hermodsdal/Lindängen - och ett är ett så kallat riskområde - Holma/Kroksbäck/Bellevuegården. Två av områdena ser en positiv utveckling sedan föregående rapport och i ännu ett är förändringar synliga. Det fjärde området är Nydala/Hermodsdal/Lindängen som är ett särskilt utsatt områdeoch där är läget oförändrat.

Överlag har polisen lättare att arbeta i dessa områden; de möts av mindre konfrontationer och våld och större samarbetsvilja.

-- Både vi inom Malmö stad och polisen i Malmö har haft möjlighet att under några år satsa särskilda resurser på det förebyggande arbetet, vilket nu börjar få effekt. Väl fungerande samverkan mellan staden, polisen, näringslivet och civilsamhället är en starkt bidragande orsak till att utvecklingen går i rätt riktning. säger Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö stad.

Holma/Kroksbäck/Bellevuegården

I Holma/Kroksbäck/Bellevuegården har ett mångårigt och intensivt arbete lagts ner. Varje vecka träffas kommun- och områdespoliser, Malmö stad och andra aktörer för att gå igenom den dagsaktuella lägesbilden för området och följa upp effekterna av de insatser som gjorts. Tack vare den täta kontakten kan snabba insatser sättas in mot problem som uppkommer.

-- Den feedback vi får från allmänheten är att många upplever att det blivit mycket lugnare och att det känns tryggare att vistas i området. Det är glädjande, för det är ju det som är målet med vårt arbete, säger Erik Jansåker, lokalpolisområdeschef Malmö Söder.

Riktade insatser mot den öppna narkotikahandeln och satsningen Sluta skjut som går ut på att begränsa skjutningar är några anledningar till den ljusare trenden. En annan är framgångar i polisens utredningsverksamhet som lett till att tongivande kriminella sitter häktade eller avtjänar fängelsestraff och därmed inte kan påverka området negativt.

Södra Sofielund (Seved)

Även i södra Sofielund (Seved) har kommun- och områdespoliser gjort ett strukturerat arbete under lång tid för att göra området tryggare. Och även här är samverkan en nyckelfaktor till framgång.

-- Det är ingen tvekan om att många parter har dragit sitt strå. Det handlar om ett mycket nära samarbete mellan fastighetsägare, boende, Malmö stad, polisen och en vilja att stödja verksamheter i området. Men det finns utmaningar kvar, ingen kan säga att allt är löst. Här vill fastighetsägarna arbeta än mer för att lösa detta, berättar Hjalmar Falck, Malmö stads utvecklingssamordnare för Sofielund och verksamhetsledare i Fastighetsägare BID Sofielund.

Precis som i Holma/Kroksbäck/Bellevuegården har polisens förstärkta utredningsverksamhet lett till att tongivande kriminella i södra Sofielund avtjänar fängelsestraff, vilket har en lugnande effekt i området.

-- Vi har under en längre tid sett en positiv utveckling på södra Sofielund. Arbete fortsätter nu lika målinriktat för att den trenden ska hålla i sig och förbättras ytterligare. När polisens lägesbild publiceras nästa gång, hoppas vi att området är så tryggt att det lyfts bort från listan över särskilt utsatta områden, säger Andy Roberts, lokalpolisområdeschef Malmö Norr.

Andra faktorer som påverkat området i positiv riktning är arbetet med att förhindra nyrekrytering av ungdomar till kriminella kretsar och framgångar i polisens utredningsverksamhet där nu många tongivande kriminella avtjänar fängelsestraff.

Rosengård

Rosengård söder om Amiralsgatan är det tredje området som finns med som ett särskilt utsatt område.

-- I rapporten ser det ut som att det inte skett någon förändring här, vare sig negativ eller positiv, men jag menar att det även här går åt rätt håll. Vårt arbete i den här delen av Rosengård gör att det ser ljusare ut, säger Erik Jansåker.

Situationen för de som bor och arbetar i de utsatta områdena är dock fortfarande väsentligt påverkad och kräver fortsatt krafttag från samhällsfunktioner.

Fakta om lägesbilden

Lägesbilden bygger på uppgifter från landets samtliga 97 lokalpolisområden. Alla lokalpolisområden har använt sig av samma metod och modeller för att kartlägga vilka problem som finns, var i områdena problemen är mest förekommande och vilka individer som orsakar dem. Läs mer på polisen.se…