$left
$middle

Fler hushåll har blivit självförsörjande

Fler hushåll har blivit självförsörjande och antalet hushåll i akutboende har minskat. Det visar årets andra uppföljning av det ekonomiska läget för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Rapporten visar också att arbetsmarknads- och socialnämnden har ett underskott på drygt 112 miljoner kronor fram till och med augusti. Prognosen för hela året pekar mot att resultatet landar på minus 175 miljoner kronor.

Hög arbetslöshet och bostadsbrist

– Höga arbetslöshet och bostadsbrist fortsätter påverka nämndens resultat negativt under året, säger förvaltningsdirektör Britt-Marie Pettersson. Arbetsförmedlingens omställning medför också minskade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Fler hushåll har blivit självförsörjande

Trots de omvärldsfaktorer som nämns ovan har fler personer gått vidare till arbete och studier efter arbetsmarknadsinsatser och fler hushåll har blivit självförsörjande – samtidigt som stadens befolkning ökar. För barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd fortsätter en positiv utveckling med kortare biståndstider. Delårsrapporten visar också att det interna utvecklingsarbetet och samverkan med andra nämnder och myndigheter har förbättrat förutsättningarna för Malmöborna att bli självförsörjande.

– Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under året. Detta beror bland annat på regeringens beslut att avsluta insatsen extratjänster och på grund av högre boendekostnader och höjd riksnorm, berättar Britt-Marie Pettersson.

Hemlöshetssatsning har gett resultat

Hemlöshetssatsningen som genomfördes under 2018 har gett resultat. Antalet hushåll i akutboende har minskat med 20 procent under året och antalet barnfamiljer med 31 procent. Minskningen har också lett till lägre kostnader för hemlöshet jämfört med samma period 2018.

Antalet orosanmälningar ökar

Att fler flyttar till Malmö leder till ett fortsatt högt inflöde inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter. Antalet orosanmälningar som gäller barn och unga har ökat med 14 procent jämfört med samma period 2018.

– Vi arbetar för att ställa om verksamheten till tidiga insatser och fler insatser i egen regi, men det ökade inflödet och den ökade totala volymen innebär att omställningen tar längre tid än beräknat, säger Britt-Marie Pettersson. Detta har medfört att kostnaderna för både dygnsvård och öppenvård för barn och unga har ökat under året.

Beslut om åtgärder

I april 2019 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om åtgärder för att få verksamheten i balans med budget. Beslutet var att minska kostnaderna med 110 miljoner kronor år 2019. Fram till och med augusti bedöms 44 miljoner bedöms ha realiserats. Prognosen för helåret är att 84,5 miljoner kronor kommer att realiseras.