$left
$middle

Nya rutiner för bygglov från den 1 januari

Från och med 2020-01-01 gäller bygglovsförfarande och anmälningsplikt för byggnationer på kolonier. Efter detta datum behöver kolonisterna göra antingen en så kallad teknisk anmälan eller en bygglovsansökan i samband med ny-, till- eller ombyggnation.

Tidigare har en byggansökan skickats in av kolonisten till föreningen och fastighets- och gatukontoret. Från och med 2020-01-01 är det stadsbyggnadskontoret som kommer att ta emot ärendena. Koloniföreningarna och fastighets- och gatukontoret blir informerade när handlingar kommit till stadsbyggnadskontoret. Även om kolonisten får ett godkänt bygglov eller teknisk anmälan av stadsbyggnadskontoret kan föreningen utifrån sina ordningsföreskrifter och/eller fastighets- och gatukontoret ur ett markägarperspektiv neka utförandet av bygglov/teknisk anmälan.

Vissa föreningar har i sina ordningsföreskrifter att anmälan ska till föreningen för granskning innan den skickas vidare, detta kvarstår så länge föreningen inte kommer med annan information.

Varför ändras rutinen?

Det finns flera anledningar till förändringen:

  • Värdet och standarden på dagens stugor och problem med boendet året runt har ökat, vilket gör att det finns ett behov av att flytta över byggfrågorna till en förvaltning som har myndighetsutövning. Det är också den instans som normalt hanterar byggfrågor inom kommunen.
  • Fastighets- och gatukontoret får många frågor från koloniföreningarna kring vad som är tillåtet eller inte kring byggnation inom området – dessa frågor vänder vi oss ofta till stadsbyggnadskontoret med, för att kunna svara korrekt. Därför är det lämpligare att all hantering sker här.
  • Säkerställer en bra och rättssäker process vilket samtidigt medför att stadsbyggnadskontoret – som har en myndighetsbefogenhet – kan utöva tillsyn på olovliga byggen.

Vad innebär det för kolonisten?

Kolonisten kommer att behöva vända sig till en instans i kommunen, när det gäller byggnation, oavsett om det är bygglovspliktigt eller inte. Handläggningstiden för en bygglovsansökan är i dagsläget max 10 veckor, vilket kan komma att kräva en ökad framförhållning hos kolonisten. En kostnad för såväl bygglovsansökan som teknisk anmälan tas ut, enligt fastställd taxa. För att söka bygglov eller göra en tekniska anmälan krävs det också att den som söker lämnar korrekta ritningar. Ritningar måste presenteras för att kolonisten ska få startbesked.