Foto: Jörgen Lindström/Malmö Turism

Nytt system för parkeringsavgifter

Med start våren 2020 kommer färgbiljettsystemet för parkeringsavgifter att succesivt bytas ut till ett nytt system baserat på bokstäverna A – F.

Nuvarande taxor för avgiftsbelagd parkering är kopplat till färgerna grön, vit, röd och blå för att visa vilken taxa som gäller i ett parkeringsområde.

I den nya strukturen döps taxeringsnivåerna om till bokstäverna A – F. Varje bokstav motsvarar en färg i det gamla systemet, samt så tillkommer de nya taxorna E och F.

Taxa A-F (nya systemet)

Färgbiljett (gamla systemet)

Avgift per timme

Taxa A

Blå biljett

25 kronor

Taxa B

Röd biljett

20 kronor

Taxa C

Vit biljett

15 kronor

Taxa D

Grön biljett

10 kronor

Taxa E


9–18 - 10 kronor (vardagar, utom dag före söndag och helgdag)

(9–18) - 10 kronor (dag före söndag och helgdag)

Övrig tid - 2 kronor

Taxa F


1 krona

Förändring görs för att anpassa systemet till de nya parkeringsautomaterna som saknar fysiska biljetter och för att göra det tydligare vilken inbördes rangordning de olika taxorna har.

Bytet startar i mars 2020 och förväntas vara klart i alla parkeringsområden under våren 2021. Det genomförs i samband med att ett område byter till nya parkeringsautomater, med start i de yttre delarna av staden.

Så länge det finns parkeringsområden kvar med färgbiljettsystemet kommer de två olika systemen att existera parallellt och parkeringsautomaterna kommer under en övergångsperiod visa både färgbiljett och områdets taxa.