$left
$middle

Malmö stad har fördelat extra kulturstöd med anledning av coronapandemin

Coronapandemin har på många sätt drabbat kulturlivet hårt, genom inställda arrangemang och förlorade uppdrag och inkomster. För att motverka de negativa effekterna har Malmö stad anslagit 4 miljoner kronor för att möjliggöra extra stöd till det lokala kulturlivet i Malmö.

Kulturförvaltningen har 2020-07-07 fördelat stödet.

  • 1 360 000 kr har beviljats till 21 lokala kulturverksamheter
  • 2 640 000 kr har beviljats i form av arbetsstipendier om 30 000 kr till 88 enskilda kulturskapare i Malmö

Behovet av stöd är mycket stort och den ansökta summan var totalt 16 miljoner kronor. Det har varit nödvändigt att göra tuffa prioriteringar bland ett stort antal väl motiverade ansökningar.

Malmö stads stöd ska fungera som ett komplement till andra stödinsatser på lokal, regional och nationell nivå.

Stöd till fristående kulturverksamheter

Syftet med stödet är att bidra till en hållbar kulturell infrastruktur inom olika konstområden. Stödet riktas till professionella kulturaktörer. Med hänsyn till den extraordinära situationen har även verksamheter som normalt bär sina egna kostnader utan offentliga bidrag fått möjlighet till stöd. Det ansökta beloppet var högst 100 000 kr och 64 ansökningar kom in. Av dessa har 21 verksamheter prioriterats.

De konstområden där behoven bedömts vara störst är musik, film och scenkonst. Exempelvis har scenerna en nyckelroll för många enskilda artister och grupper. Inom filmområdet finns bland annat viktig verksamhet för barn och unga, som är en prioriterad målgrupp.

Mer information om fördelat stöd

sv
sv