$left
$middle

Magasin M1 i Nyhamnen, vy från södra sidan. Foto: Bergslagsbild AB / Lifra

Klart för utveckling av magasin M1

Malmö stads tekniska nämnd har tecknat ett tomträttsavtal med fastighetsbolaget Lifra för fastigheten Hamnen 22:192, som rymmer den Q-märkta magasinsbyggnaden M1. Samtidigt sker en försäljning av själva byggnaden. M1 ska på sikt kunna erbjuda publik verksamhet och bli ett besöksmål i den framväxande stadsdelen Nyhamnen.

Magasin M1 vid Frihamnskajen i Malmö, mellan Grimsbygatan och Kinagatan, uppfördes under åren 1919-21 som mellanlager vid import och export. Magasinet har länge stått oanvänt och fasaderna, med stora skador orsakade av väder och vind, är i akut behov av renovering. Malmö stad har övertagit byggnaden från hamnbolaget CMP, Copenhagen Malmö Port.

Privat aktör tar över

Efter beslut i tekniska nämnden den 24 november 2020 säljer staden M1 till Lifra Fastigheter i Malmö AB och upplåter fastigheten med tomträtt. Enligt avtalet ska Lifra genomföra investeringar i och upprustning av byggnaden, som säljs i befintligt skick. Byggnadens kulturhistoriska värde anses högt och den har därför försetts med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser.

– Vi har en aktör som under lång tid varit beredd att ta ansvar för M1, trots tilltagande förfall. Därför har vi drivit på arbetet med att få fram en ny detaljplan som är en förutsättning för fortsatt utveckling. Nu är vi i hamn och det känns väldigt bra, säger Sven Gustafsson, exploateringschef på fastighets- och gatukontoret.

En ny detaljplan, Dp 5602, gör det möjligt att bevara byggnaden inom planområdet, som är 6 300 kvadratmeter och lika stort som själva byggnaden. Planen, som väntas vinna laga kraft i december 2020, medger ingen ytterligare byggrätt. Syftet med detaljplanen är att säkra bevarandet av kulturmiljövärden och pröva lämpligheten för en bred användning av byggnaden, med fokus på besöksverksamhet och publika verksamheter.

Historisk byggnad med banbrytande konstruktion

Magasin M1, även känt som Stora Frihamnsmagasinet, uppfördes av malmöföretaget Aktiebolaget Armerad Betong. I M1 har traditionell tegel- och träbyggnadsteknik kombinerats med ett för sin tid toppmodernt pelardäcksystem, där betongpelare med synliga kapitäler står i rader och bjälklaget är av armerad betong. Magasin M1 är sannolikt en av landets första pelardäckkonstruktioner och även en av de bäst bevarade. Få ändringar har gjorts sedan uppförandet.

M1 består av en källare och tre våningsplan med stora, öppna ytor. Ytterväggarna är fullmurar i rött tegel. Den norra sidan av byggnaden har på första och andra våningen skjutportar av trä med spröjsade överljus, tredje våningens fasad är mer sluten. På byggnadens sydsida finns en lastkaj vid första våningen. Mot kajen i norr har magasinet en perrong och terrasser på varje våningsplan. Här lastades och lossades varor med hjälp av kranar till och från fartyg vid kaj, till och från de olika våningsplanen.

Plats för publik verksamhet

Enligt planen ska M1 i största möjliga utsträckning fyllas med publika och kulturella verksamheter, men även kontor och publika centrumfunktioner. Visionen är att M1 ska bidra med identitet, liv och rörelse i den framväxande stadsdelen Nyhamnen och bli ett attraktivt besöksmål för såväl Malmöbor som mer långväga besökare.

sv
sv