$left
$middle

Malmö stad växlar upp stadens arbete för tillväxt och attraktivitet

I en för näringslivet utmanande och ständigt föränderlig vardag är det extra viktigt att från stadens sida än tydligare fokusera på att bidra till förutsättningarna för en hållbar och inkluderande tillväxt. Malmö växer, utvecklas och förändras och är också motorn för tillväxt i hela regionen.

Malmö stads avdelning för Omvärld & Näringsliv förändrar nu därför avdelningens organisation för ett tydligare fokus på tillväxt och attraktivitet och för att bättre samordna stadens näringslivs- och destinationsfrämjande arbete.

– Ett av de områden vi nu stärker upp ytterligare är vårt arbete med att attrahera nya etableringar och investeringar till Malmö. Detta gör vi i nära samarbete med både kollegor inom Malmö stad och inom lokala, regionala och gränsregionala samarbeten. Att säkerställa att näringslivets behov tydligare beaktas i hur vi planerar och bygger staden, liksom en väl utvecklad kommunal service gentemot er i näringslivet, är centrala delar i detta. Att tydligare vara med och sätta frågor som är viktiga för Malmö på dagordningen – regionalt, nationellt och internationellt – är en annan del som nu utvecklas, säger näringslivsdirektör Micael Nord.

– Vi kommer även att fokusera mer på vårt arbete med att skapa förutsättningar för innovation, entreprenörskap och utveckling i näringslivet, där bland annat arbetet för att bidra till kompetensförsörjningen i näringslivet ofta är avgörande, fortsätter Micael Nord.

Malmö stad tillsätter nu en tillväxtkommission för ett hållbart och inkluderande Malmö. Kommissionen ska ta sig an Malmös möjligheter när staden växer till en halvmiljonstad, med fokus på framtidens näringsliv och arbetsmarknad för Malmöregionen.

– År 2029 kommer en Fehmarn Bält-tunnel att utgöra en fast förbindelse till Tyskland och vi planerar för att Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är på plats 2035. De möjligheter detta medför för Malmö och södra Sverige är en viktig del i kommissionens arbete, säger Micel Nord.

Malmö Turism som organisatorisk enhet avvecklas och arbetet med besöksnäringsfrågor kopplas närmare till det övergripande arbetet med stadens attraktivitet.

– Besöksnäringsfrågorna och utvecklandet av Malmö som attraktiv destination är än viktigare i dessa tider, säger Micel Nord.

Malmö Convention Bureau attraherar kongresser och stora möten till Malmö vilket bidrar till forskning, innovation och utveckling liksom turistekonomiska intäkter till stadens näringsliv.

– Vi knyter nu det arbetet än närmare vårt övriga arbete med forskning, innovation och vårt nära samarbete med lärosätena. Tillsammans med utvecklingen av Malmö som evenemangsstad är detta viktiga delar för att bidra till återhämtning och utveckling av besöksnäringen i Malmö när pandemin klingat av, säger Micael Nord

Inom stadskontorets avdelning Omvärld & Näringsliv finns områden som destinationsfrågor, näringsliv, arbetsmarknad, migration, relationer med civilsamhället, samhällsplanering, externa relationer och stadens säkerhets- och beredskapsarbete. Områden som är viktiga för dagens näringsliv och för framtida tillväxt i Malmö.

– För dig som samarbetar med oss kan det kanske bli lite nya ingångar och nya kontaktpersoner framöver. Vi hoppas att vi inte ställer till det alltför mycket. Framför allt ser vi fram emot att fortsätta det goda samarbetet med er och att tillsammans växla upp arbetet för Malmös tillväxt och attraktivitet i denna utmanande tid, avslutar Micael Nord.


sv
sv