$left
$middle

Nu har bygget börjat med Malmös första cykelgata

I december kommer Hohögsgatan göras om till en cykelgata. På en cykelgata ska bilar visa särskild hänsyn till cyklister.

Vad är en cykelgata?

Cykelgator, även kallade cykelfartsgator, är en i Sverige ny typ av trafikmiljö. Syftet med cykelgator är att skapa en trafiksäker och trygg miljö där cykeltrafiken främjas. Cyklister uppmanas här att ta plats i mitten av gatan. Bilen är gäst i denna cykelns hemvist.

Varför bygger vi en cykelgata?

Hohögsgatan är en viktig länk i cykelvägnätet, där ett stort antal cyklister cyklar i blandtrafik. Med cykelgatan vill vi skapa en trafiksäker och trygg miljö där cykeltrafiken främjas. I cykelgatan framförs fordon i cykelfart.

När cykelgatan står klar

Längs gatan kommer det komma fartgupp, sänkt rekommenderad hastighet och tydligt anvisade parkeringsplatser. När gatan är klar kommer den vara lite grönare och skönare. Nästan 30 träd planterade i urnor kommer ställas ut i gatan.

Byggs som ett test

Cykelgatan utförs som ett test. Testet gäller tillsvidare.

Under byggtiden kommer parkering längs gatan vara begränsad.

sv
sv