$left
$middle

Extra ekonomiskt stöd till organisationer

För att förstärka Malmö stads organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet har funktionsstödsnämnden tilldelats 7 500 000 kronor i extra medel som ges till föreningarna.

Syftet är att stärka Malmös föreningar och civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av covid-19-pandemin, bryta isoleringen hos Malmöborna samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden.

Den 14 december tog funktionsstödsnämnden beslut om att fördela den extra förstärkningen av organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet. 45 organisationer omfattades av stödet.

Det finns många olika sätt att säkra organisationernas verksamhet. De extra medlen kan användas till att öka den digitala tillgängligheten för medlemmar, med hjälp av teknisk utrustning och programvara samt utbildning och kompetensutveckling av personal, eller konferenser och opinionsbildande insatser.

Andra insatser som stärker organisationerna är rekrytering av nya medlemmar och volontärer eller projekt med fokus på hälsofrämjande insatser för att möta de negativa effekterna av pandemin.
Pengarna kan även användas till informationsinsatser och utveckling av hemsidor och sociala medier.

sv
sv