$left
$middle

Illustration av en möjlig gestaltning av platsen framför skolan. Brunnberg & Forshed, 2019.

Elinelund växer med 2000 bostäder

Nu finns ett förslag till ny detaljplan för den tredje etappen av Elinelund. Under samrådet som pågår från den 22 december till och med den 31 januari har du möjlighet att skicka in synpunkter på de förändringar som planen föreslår.

Illustration av planförslaget för den sista etappen av Elinelund, , Stadsbyggnadskontoret.

Illustration av planförslaget för den sista etappen av Elinelund, Stadsbyggnadskontoret

Flerbostadshus, radhus och villor

Elinelund ligger sydost om kalkbrottet i Limhamn. Här växer ett nytt bostadsområde fram med skolor och förskolor, affärer och verksamheter. Den tredje och sista etappen är den största och Malmö stad äger i stort sett all mark inom planområdet. I planförslaget finns det utrymme för 1700 bostäder i flerbostadshus och 350 småhus. Runt 20 tomter kommer att frigöras till den kommunala tomtkön för villabebyggelse.

Stor vikt har lagts att skapa en robust och varierad bebyggelsestruktur som är attraktiv att bo och vistas och som möter omgivningen på ett bra sätt. I norr ligger naturområdet kalkbrottet å ena sidan och bebyggelsen från Elinelunds tidigare etapper å andra sidan. I öster ligger Elinelunds koloniområde och i söder utmanar bullernivåerna från Citytunnelspåren, Yttre Ringvägen och återvinningscentralen.

Skola och förskola intill park och natur

En annan viktig del av planuppdraget är att säkra tillgången till naturen och bevara det stråk som går runt och längs kalkbrottets kant. Här ska malmöborna fortsatt kunna promenera och röra sig. Genom att anlägga flera nya stråk och parker, ökar tillgängligheten till området och fler malmöbor får möjlighet att upptäcka det. Två större parker planeras; en i den norra delen intill kalkbrottet och en vid den nuvarande scoutgården i öster. På bästa läge med utsikt över kalkbrottet placeras en kombinerad grundskola och förskola samt sporthall för 650 elever och 120 förskolebarn.

Vad tycker du om planförslaget?

Under samrådstiden som pågår till och med den 31 januari 2021 har du möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Vi har tagit fram en presentation av planförslaget med visualiseringar av en möjlig bebyggelsestruktur, som du kan fördjupa dig i. Här finns också en länk till alla planhandlingar och information om hur du skickar in dina synpunkter till samrådet.

sv
sv