$left
$middle

Från WSL2020. © Matilda Thulin / Malmö Museer

Ungdomars lärande i fokus

Den 13 januari 2021 hölls ett digitalt seminarium, där docent Eva Davidsson vid Malmö universitet presenterade resultaten av den följeforskning hon bedrivit kopplat till Wisdome Sustainability Lab (WSL) sommaren 2020.

Utgångspunkten i forskningsstudien var att följa ungdomarnas lärande när de arbetade med visualiseringar av lösningar på hållbar stadsutveckling inom WSL2020. Studien är baserad på observationer, videoinspelningar, enkätsvar från praktikanter, samtal med ansvariga för aktiviteten, utvärderingar och praktikanternas egna slutprodukter.

Vid seminariet, där närmare 30 personer deltog, berättade Eva Davidsson om vad hon noterat kring lärandet utifrån olika aspekter såsom samskapande, visualiseringar om samhällsutveckling, stöttning och vägledning.

Tre ungdomar sitter runt ett bord och pratar.

Från WSL2020. © Matilda Thulin / Malmö Museer

Till projektets styrkor hörde ramarna för arbetet med just komplexa frågeställningar, som uppmuntrar till engagemang, deltagande och lärande. Stöttning förekom kontinuerligt och på olika nivåer, vilket är viktiga komponenter i lärandet. Hon såg också en vänlig och tillåtande miljö som underbyggde ungdomarnas förutsättningar att vägleda varandra i lärandeprocessen. En markant nyttoaspekt är idén om samskapande, och att lokalt undersöka en samhällsutmaning med innovation och visualisering som drivkrafter för lärande.

En utvecklingspotential ses i att samskapandet skulle kunna involvera fler aktörer. Då kan perspektiv och kompetensbank breddas, projektet kan komma att bli än mer autentiskt och slutprodukten utvecklas.

Praktikanterna fick också med en mening beskriva sin tid på WSL2020 i enkäten och “roligt, meningsfullt, lärorikt, kreativt och intressant” återkommer på flera ställen. När de ombads beskriva sina arbetsuppgifter i tre ord och så återkommer beskrivningar som “roligt”, “spännande” och “lärorikt”. Glädjande och sporrande för de som nu arbetar med planeringen av WSL2021 såklart!

Eva Davidsson kommer nu att gå vidare med att skriva en forskningsartikel baserat på studien.

En person står upp och föreläser framför en liten publik.

Från WSL2020. © Matilda Thulin / Malmö Museer

Om Wisdome Sustainability Lab (WSL)

WSL anordnas varje år under projekttiden för Wisdome Innovation, och andra omgången hölls sommaren 2020. Där samverkade medarbetare från Malmö Museer, Zenit Design, CoolMinds och Flaggskeppet på Råå med unga malmöbor genom Malmö stads program Ung i Sommar. Processen resulterade i samskapade visualiseringar av lösningar på hållbarhetsutmaningar, som visades upp på en vernissage.

Wisdome Innovation som plattform för forskningssamverkan

Följeforsningen inom WSL2020 är ett exempel på den ambition som finns inom Wisdome Innovation att erbjuda ett aktivt stöd för forskare genom resurser och nätverkande i en öppen, inkluderande och jämställd miljö. Genom arbetet för etableringen av en kreativ och innovativ mötesplats siktar projektet på att sammanföra akademi och näringsliv för utveckling av vetenskapskommunikation, utbildning och samverkan mellan olika samhällssektorer.

sv
sv