$left
$middle

Två händer som tar varandra i hand.

Idéburet offentligt partnerskap löser utmaningar tillsammans

Vad kan din ideella organisation och Malmö stad göra tillsammans för att lösa en samhällutmaning? Just nu prövas idéburet offentligt partnerskap (IOP) för samverkan inom området ofrivillig ensamhet för målgrupp 65 år och äldre i Malmö.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Syftet är att tillsammans hantera någon form av samhällsutmaning. Idéburna organisationer har ofta särskild kunskap som är viktig för att möta förändringar och utmaningar i samhället.

Samhällsutmaningar kräver samverkan och vi ser fram emot att tillsammans med idéburen sektor söka olika vägar för att motverka och förebygga ofrivillig ensamhet bland våra äldre, säger Marie Hendra, enhetschef i avdelningen för hälsa och förebyggande.

IOP ska initialt prövas under två års tid och gälla för samverkan inom området ofrivillig ensamhet för målgrupp 65 år och äldre i Malmö. Därefter kommer hälsa-, vård- och omsorsnämnden att besluta om samverkansformen ska fortsätta. IOP ger en möjlighet för det civila samhället att utifrån mer jämlika villkor aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.

Om din förening eller organisation har frågor eller en idé som ni vill diskutera är ni välkomna att kontakta utvecklingssekreterare Christina Widerstrand eller Ann Rubin.

Christina Widerstrand: christina.widerstrand@malmo.se,
0768-66 29 60

Ann Rubin: ann.rubin@malmo.se, 0706-63 47 23

Vad innebär idéburet offentligt partnerskap, IOP?
IOP som samverkansform är relativt nytt och under utveckling. Att komma fram till ett IOP är en process som till stor del handlar om att skapa mesta möjliga samhällsnytta.

Överenskommelse om IOP grundar sig ofta i gemensamma komplexa samhällsutmaningar och med en målgrupp i fokus. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar.

För att ett IOP ska vara möjligt måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

  • initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse om IOP ska komma från det civila samhället
  • den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet får inte konkurrera med annan likartad verksamhet på en befintlig marknad
  • den verksamhet som avses kan anses som bidragande till den allmänna samhällsnyttan
sv
sv