$left
$middle

"Många som väljer Malmö gör det för att staden är mångkulturell och tillåtande. Att man får vara den man är. Men också för att staden vågar testa nytt", konstaterar Malmös studentkoordinator Zeynep Erdal som kartlägger hur Malmö ska bli Sveriges bästa studentstad. Foto: Urszula Striner

"Bästa studentstaden"

Malmö ska bli Sveriges bästa studentstad. För att lyckas krävs en satsning på bostäder till studenterna och ett tätare samarbete med näringslivet.

Zeynep Erdal är spindeln i nätet i projek­tet "Sveriges bästa studentstad", en vision som har tagits fram av staden och Malmö universitet. 2019 genomförde hon en förstudie med observationer och fokusgrupper. Zeynep Erdal intervjuade ett 80-tal studenter för att ha på fötterna inför ett konkret förslag.

- Det är viktigt att det görs utifrån studenternas perspektiv. Det måste förankras, det kan inte kom­ma uppifrån, säger studentstadskoordinatorn som bland annat fick fram följande:

- De flesta studenter som väljer att plugga här vill vara en del av stadspulsen. De vill inte bo på korridor. Däremot vill de bo i anslutning till våra campusnoder som är Universitetsholmen och Universitetssjukhuset. Därför tror vi på ett mer samlat boende, där studenterna bor koncentrerat i vissa delar av staden, förklarar Zeynep Erdal.

Bostadsproblematiken är på intet sätt unik för Malmös studenter, men inställningen skiljer sig från mer traditionella studentstäder som Lund och Uppsala menar hon.

-Många som väljer Malmö gör det för att staden är mångkulturell och tillåtande. Att man får vara den man är. Men också för att staden vågar testa nytt

Konst och karriär

I universitetets eget visionsdokument, "Campus 2040", finns även planer på fler verksamheter mel­lan de existerande noderna, som binder samman studentstaden Malmö ännu bättre.

- Ja, det är spännande hur man ska länka dessa noder tydligare till varandra med nya stråk och cy­kel vägar.

Hon berättar att Lunds universitets konstnärli­ga fakulteter - teaterhögskolan, musikhögskolan och konsthögskolan - flyttar till Universitetshol­men 2025, vilket kommer att öka pulsen i området ytterligare. En annan nöt som måste knäckas är hur karriärövergångarna ska stärkas - hur det ska bli lättare att få ett arbete i Malmöregionen när man väl har tagit sin examen.

- Här finns en stor vilja både från Malmö stad och näringslivet. Det är därför vi kommit så långt på så kort tid. Det är jätteviktigt att studenterna kan stanna kvar i Malmö. Alla jobbar verkligen hårt för detta!

Studentforum

För att förstärka studenternas inflytande har ett studentforum skapats där Zeynep Erdal träffar representanter från de två studentkårerna ett par gånger per termin. Hennes roll är att föra vidare deras tankar och förankra dem hos stadens be­slutsfattare.

En annan nyhet är konceptet "studentpolitiker­afton'' där Malmös politiker bjuds in för att lyssna på studenternas åsikter.

I september var det premiär i rådhuset då stu­dentbostads-situationen diskuterades. I december bjöds politiker in för att diskutera åtgärder för att minska psykisk ohälsa hos studenter.

- Coronapandemin har påverkat studenterna på så många plan. Inte minst boendesituationen eftersom de nu tillbringar ännu mer tid i sin lilla vrå. Det visar att det behövs en tydlig strategi för ett socialt boende som motverkar isolering.

Fast en av de mest akuta frågorna just nu är att hjälpa de som har tagit sin examen att komma ut i arbetslivet, menar hon.

- Det är tuffare än vanligt på grund av pande­min. Så där måste vi alla hjälpas åt, konstaterar Zeynep Erdal.

TEXT: Magnus Erlandsson, Vårt Malmö

sv
sv