$left
$middle

Människor som rör sig och umgås utomhus bland grönska

Sociala handlingsplaner i Sege Park

Den sociala hållbarheten är viktig när en hållbar stad växer fram. Trygghet för de som bor och verkar i området, fungerande skolor och god grannsamverkan är bara några exempel på detta. Sege Parks byggaktörer är nu klara med de sociala handlingsplanerna för området.

Byggherrar förbinder sig

I samband med tilldelning av kommunal mark i Malmö förbinder sig byggherrar att, i anslutning till sina projekt, arbeta aktivt med social hållbarhet. I Sege Park har arbetet resulterat i att byggherrarna upprättat sociala handlingsplaner som beskriver deras planerade insatser kopplade till respektive projekt i området.

I den sociala handlingsplanen för Sege Park beskriver byggherren sina planerade insatser. Exempel på detta är praktikplatser under bygg- och förvaltningsskedet, boendemedverkan genom gemensamma aktiviteter inom ett projekt eller i hela området som rundvandring, filmvisning, studiecirklar eller odlingsnätverk, skolsamarbeten och en delningslokal i området.

Tre steg: workshop – utvecklingssamtal – plan

För att ett sådan här samarbetsform mellan Malmö stad och byggaktörer ska bli framgångsrik har workshoppar arrangerats där behov och möjligheter mejslats fram. Personer från kommunala verksamheter som förskola, skola, kultur, fritid, hälsa, vård och omsorg samt civilsektorn har gett sina bilder av de sociala behov som finns i området. Byggaktörerna har i sin tur funderat över var och vad de kan bidra med. Kreativiteten och diskussionerna har varit många och energiska; innovationstankar föddes och började så smått bearbetas under dessa workshoppar.

Efter workshoppar och utvecklingssamtal har byggaktörerna själva utformat och konkretiserat vad de tänker arbeta med. Malmö stad har följt arbetet under hela processen och erbjudit stöd, kontakter och tips om samarbeten, och nu är de sociala handlingsplanerna är färdiga. Utgångspunkten har varit att dessa ska vara klara till att byggaktörerna tecknar köp- eller tomträttsavtal med kommunen.

Olika byggaktörer ger olika infallsvinklar

- Vårt familjeföretag har länge arbetat med de boende för att skapa en bra bostadsmiljö för våra hyresgäster och vi fortsätter gärna det arbetet. Vi vill försöka ge sociala mervärden, exempelvis genom att erbjuda anställningar, ha gemensamma aktiviteter och liknande. Det är bra för ett helt område, inte bara för våra hyresgäster, menar Anders Bengtsson från Tallfarm.

Och Sofie Persson från kooperativet Röda oasen lägger till:

- Vi är en grupp människor som bygger gemensam bostad och för oss är det sociala en viktig grund i det. Detta hör också samman med omgivningen och därför åtar vi oss gärna att skapa förutsättningar för exempelvis gemensam odling, matberedning och liknande.

Gruppen byggaktörer består av såväl familjeföretag som kooperativ, men även större aktörer tar plats i Sege Park, såsom Derome. David Nordh ger sitt företags syn på arbetet med sociala handlingsplaner.

- När vi på Derome utvecklar våra bostadsområden är utemiljön och de gemensamma ytorna väldigt viktiga. Vi vill skapa platser för människor, där de kan leva, inte bara bo. Ett tryggt grannskap bygger på en gemenskap. Genom att jobba med en social handlingsplan kan vi lägga grunden och skapa förutsättningar för en god gemenskap.

sv
sv