$left
$middle

Högsta bostadsbyggandet på 50 år

Inte sedan 1970-talet har det byggts så många bostäder i Malmö som under förra året, så kan Malmö stads bostadsförsörjningsarbete summeras för 2020. Nu tar Malmö stad sikte på ett nytt bostadsförsörjningsprogram för den kommande mandatperioden.

De senaste åren har bostadsbyggandet legat på rekordhöga nivåer. Trots detta kämpar Malmö med att tillgodose den växande befolkningens behov av bostäder. Överlag är dock tillgången till bostäder god i Malmö, berättar Tyke Tykesson, samordnare för Malmö stads bostadsförsörjningsarbete:

– På det stora hela går det bra för Malmö. Under förra året färdigställdes närmare 3600 bostäder i Malmö, vilket är den högsta nivån sedan början av 1970-talet. Vi har dock flera utmaningar och där är tillgången till bostäder för de med lägre inkomster central.

Under förra året genomförde stadsbyggnadskontoret en så kallad bostadsbehovsberäkning. Beräkningen visar att cirka en tiondel av stadens hushåll bor för trångt eller för dyrt i förhållande till sin ekonomiska situation.*

– En slutsats utifrån rapporten är att det inte går att genom nybyggnation av bostäder uppfylla behoven av billigare bostäder. Kommunen behöver främst arbeta för att öka befolkningens betalningsförmåga, säger Tyke, och fortsätter:

– Samtidigt finns behov av att tillföra nya bostäder i olika prislägen för att svara upp mot en kommande befolkningstillväxt och efterfrågan.

En viktig framgångsfaktor i stadens arbete är ett nära samarbete med olika aktörer inom bostadsbranschen, som under våren bjudits in för att komma med inspel till det nya bostadsförsörjningsprogrammet.

– Vi kommer under ett antal tillfällen träffa representanter för branschen för att se vilka behov och utvecklingsmöjligheter de ser i Malmö. En sådan dialog har i olika former varit framgångsrik under en lång tid, förklarar Tyke.

Det nya bostadsförsörjningsprogrammet tas fram av stadsbyggnadskontoret i samarbete med fastighets- och gatukontoret, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och stadskontoret. Programmet är planerat att antas av kommunfullmäktige senare i år.

* Beräkning av bostadsförsörjningsbehov Malmö (Tyréns, november 2020). Beräkningen utgår från trångboddhetsnorm 2 och Swedbanks KALP (KvarAttLevaPå-kalkyl).

sv
sv