$left
$middle

Test av kemikalier i smycken. Foto: Miljöförvaltningen Malmö stad

Smyckesbutiker saknar kunskap om informationskravet

Malmö stad har tillsammans med Helsingborg, Göteborg och Stockholm gjort tillsyn i butiker som säljer smycken. Många av butikerna känner inte till vilken skyldighet de har att informera om smyckena innehåller farliga ämnen.

Resultatet visar hur viktigt det är att kunder ställer frågor om smycken innehåller farliga ämnen. Det är bara ett fåtal butiker och butikskedjor som känner till den lagstadgade informationsplikten.

Under förra året gjorde miljöinspektörer från Malmö stad, Helsingborgs stad, Göteborgs stad och Stockholms stad tillsynsbesök i 42 butiker som säljer smycken. Syftet var att informera butikerna om vilka regler som gäller för kemiska ämnen i varor och att kontrollera deras rutiner för kundfrågor och informationsplikt när det gäller varor som innehåller särskilt farliga ämnen. Resultatet har nu sammanställts i en rapport.

Få butiker kände till informationsplikten

Enligt EU:s Reach-förordning är butiker skyldiga att informera kunder när varan de frågar om innehåller ett särskilt farligt ämne (i en halt över 0,1 viktprocent) som listas i förordningens kandidatförteckning. Leverantörer är i sin tur skyldiga att informera butiker om innehållet.
Några exempel på hälsofarliga metaller som kan finnas i smycken, förutom nickel, är bly, kadmium och kvicksilver.

Resultatet av tillsynen i butikerna i de fyra städerna visar att:

  • Bara 9 av 28 kedjebutiker och 2 av 12 fristående butiker kände till den lagstadgade skyldigheten att informera kunder som frågar om farliga ämnen i varor.
  • 8 av 28 kedjebutiker utbildar sin personal om informationsplikten, medan ingen av de fristående butikerna gjorde det.
  • 29 av 40 butiker har någon gång fått frågor om nickelinnehållet i smycken. Frågor om andra kemiska ämnen var ovanligt. Några har rutiner för att svara när de väl får frågor om innehåll från kunderna.
  • Nästan alla butikerna kände till att det finns regler om nickel i smycken. Men däremot var kunskapen om andra förbjudna ämnen lägre. Detta gäller särskilt fristående butiker där bara 4 av 12 ställde krav om nickelinnehållet i smycken på sina leverantörer.

Tre smycken innehöll förbjudna ämnen

  • Miljöförvaltningarna gjorde analyser på några utvalda smycken. Av 57 varor som kontrollerades, innehöll tre smycken halter av förbjudna ämnen som låg över gränsvärdena.
  • Butikerna informerades om att de inte längre får sälja smyckena som visade sig innehålla farliga ämnen.
  • Två ringar i en fristående butik Malmö innehöll för höga halter av bly.
  • Ett par örhängen i en kedjebutik i Stockholm avgav för höga halter av nickel.

Städerna samarbetar sedan flera år tillbaka i tillsyn av kemikalier i varor.
Här är rapporten för detta projekt, sammanställd av Helsingborgs stad. Pdf, 664.8 kB. (Pdf, 664.8 kB)

sv
sv