$left
$middle

Vy över Malmös kust med Öresundsbron i bakgrunden.

Nytt miljöprogram ökar takten för Malmös omställning

Från och med april år 2021 har Malmö stad ett nytt miljöprogram som höjer ribban för Malmö stads klimat- och miljöarbete.

Idag torsdag 29 april, röstade kommunfullmäktige ja till det nya programmet som gäller för Malmö stads alla nämnder och styrelser. Programmet gäller fram till år 2030 och ersätter det tidigare miljöprogrammet från år 2009.

Takten i klimatomställningen måste öka och det nya miljöprogrammet ger Malmö stad goda förutsättningar att vara en förebild och prioritera det som ger störst effekt, bland annat genom tydliga mål för minskad klimatpåverkan, säger Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 fokuserar på vår tids stora utmaningar för städer; minskad klimatpåverkan, god livsmiljö och frisk natur. De tre miljömålen har tolv delmål kopplade till sig och varje delmål följs upp med hjälp av indikatorer. Om Malmö når målen för programmet kommer Malmöborna märka det på flera sätt.

Bra luftkvalitet, goda möjligheter för alla att välja hållbara transportsätt, och ökad biologisk mångfald både på land och i vatten, är några av de målsättningar som kommer bidra till en högre livskvalitet i Malmö, säger Rebecka Persson.

Malmö stads organisation har ett gemensamt ansvar för att nå målen i miljöprogrammet, men kan inte klara det på egen hand. Arbetet med miljöprogrammet kommer därför ha ett stort fokus på samarbete med näringsliv, Malmöbor och andra aktörer.

Det är miljönämnden som ansvarar för att driva och samordna arbetet med att genomföra programmet. Måluppfyllelsen av miljöprogrammet följs upp i en återkommande miljöredovisning.

sv
sv