$left
$middle

Gatubild Malmö, buss, bilar och himmel. Foto: Miljöförvaltningen.

Så såg luften ut i Malmö 2020

Miljöförvaltningen samlar varje dag in uppgifter om hur luften är från mätstationerna i Malmö. Sedan analyseras materialet och en gång om året sammanställer vi en rapport som visar hur resultatet och luftkvaliteten är.

- De luftföroreningar som är mest problematiska i Malmö idag är luftburna partiklar, kvävedioxid och ozon, säger Susanna Gustafsson, miljöingenjör på miljöförvaltningen. De senaste fem åren har kvävedioxidhalterna i Malmö tydligt minskat. Idag är uppmätta kvävedioxidhalter med marginal lägre än miljökvalitetsnormen och risken för framtida överskridande bedöms som små.

- Förhållandena under 2020 påverkades delvis av pandemin, där vägtrafiken minskade framför allt på morgon och kväll, berättar Mårten Spanne, också ingenjör på miljöförvaltningen. Däremot kan vi inte se att luftföroreningshalterna minskade särskilt mycket i centrala Malmö, så som man har sett i Stockholm och Göteborg.

En analys av trafikutvecklingen för hela året 2020 jämfört med 2019, utifrån fastighets- och gatukontorets mätningar, visar att trafiken minskade något eller var oförändrad i centrala Malmö.

Vartannat år görs beräkningar av hur exponeringen av kvävedioxidhalter utvecklas i Malmö.

Kvävedioxid är en förorening som används som en indikatorparameter för luftkvalitet. Exponeringen bestäms genom att beräkna luftkvaliteten för alla malmöbor vid deras bostad med hjälp av en spridningsmodell. Under 2020 gjordes en uppdatering av exponeringsberäkningen och resultatet visar på en fortsatt minskad exponering.

Läs hela rapporten här Pdf, 6.2 MB.

sv
sv