$left
$middle

Malmös vårdnadshavare nöjda med förskolan

När vårdnadshavare till barn i Malmös förskolor fått tycka till om sitt barns förskola är de generellt sett nöjda. Det visar det övergripande resultatet från årets förskoleenkät.

Under våren har vårdnadshavare fått möjlighet att svara på frågor om sitt barns förskola. Enkäten har innehållit 29 frågor med koppling till förskolans uppdrag utifrån skollag och förskolans läroplan, samt förskolans förutsättningar. Frågorna handlar om bland annat trivsel, omsorg, utveckling och lärande, delaktighet och inflytande samt förskolans kontakt med hemmet.

Svarsfrekvensen var i år 68,7 procent jämfört med 49 procent 2019.

Peter Lindberg, förskoledirektör, vad betyder enkätens resultat?

– Resultaten är oerhört viktiga för oss, både för varje enskild förskola och för hela staden Vi vill veta hur vårdnadshavare upplever förskolan. Det ger oss ökad förståelse och värdefull information, som vi tar med oss i det dagliga arbetet och när vi utvecklar våra förskolor.

– Därför är det glädjande att så många vårdnadshavare valt att svara på enkäten i år, det ger oss ett gediget underlag att jobba med.

Om du ska sammanfatta resultaten, vad skulle du då vilja lyfta?

– Att vårdnadshavare generellt sett är nöjda med sin förskola, faktiskt hela 86 procent. Och att 82 procent kan rekommendera sitt barns förskola. Det är ett bättre resultat än tidigare år och ett gott betyg till våra förskolor.

– Vi ser särskilt att många vårdnadshavare är nöjda med barnens trivsel och trygghet, relation till personalen och andra barn samt utveckling och lärande.

– Men vi får också signaler på att det finns områden som behöver utvecklas och förbättras. Vi ser till exempel en lägre nöjdhet inom områden som rör information från förskolan, personaltäthet, barngruppernas storlek samt barnets delaktighet och inflytande. Samtidigt är siffrorna relativt höga även här, mellan 69 och 75 procent är nöjda.

Är det något som sticker ut i årets enkät?

– Den höga svarsfrekvensen sticker såklart ut, vilket är oerhört positivt. Samtidigt ser vi stora skillnader mellan våra förskolor, där svarsfrekvensen är 15 procent som lägst och 93 procent som högst. Det här är något vi kommer att titta närmare på framöver.

– Andelen instämmande svar, i genomsnitt 86 procent för samtliga frågor, är också utmärkande och visar på en hög nöjdhet.

– Att vårdnadshavarna är mindre nöjda med vissa saker förvånar däremot inte, det gäller utmaningar som vi är medvetna om och redan jobbar med på olika sätt. Vårdnadshavarnas röst ger detta arbete extra tyngd. Det här är områden som vi kommer ha särskilt fokus på i vårt fortsatta kvalitetsarbete.

Vad händer med resultaten?

– Vi har nu analyserat och sammanfattat resultatet för alla kommunala förskolor i en övergripande rapport, som bland annat våra politiker i förskolenämnden tar del av. Det är också ett underlag som vi kommer att jobba vidare med i förvaltningen, som en del av vårt kvalitetsarbete.

– Varje förskola har tagit del av sina resultat och använder dem i sitt arbete med att förbättra kvaliteten i verksamheten. Resultaten ser olika ut på olika förskolor och de här skillnaderna kommer vi ta med i våra fördjupade analyser.

För vårdnadshavare som vill ta del av resultatet, vad ska de göra?

– Rapporten för hela Malmö finns på malmo.se, och den kan alla som vill ta del av. Resultatet för varje förskola skickas ut till de vårdnadshavare som har barn på förskolan. Prata med din rektor om du inte har fått ta del av resultatet.


Resultat förskoleenkät 2021

Resultaten i korthet:

  • 86 procent har svarat att de är nöjda med sin förskola.
  • 82 procent kan rekommendera sitt barns förskola
  • Andelen instämmande svar är i genomsnitt 86 procent för samtliga frågor.
  • Andelen nöjda är särskilt hög inom frågeområdena trivsel (92 procent) samt normer och värden (91 procent).
  • Andelen nöjda är något lägre inom frågor som rör personaltäthet (69 procent ), barngruppernas storlek (73 procent) samt barnens delaktighet och inflytande (74 procent).
  • Svarsfrekvensen har ökat från 49 procent 2019 till 68,7 procent i år.

Läs mer om förskoleenkäten

sv
sv