$left
$middle

Illustration till miljöprogrammet 2009-2020 av David Wiberg

Nu summerar vi Malmö stads miljöprogram 2009-2020

Nu är resultatet klart för Malmö stads miljöprogram programperioden 2009 till 2020. Miljöredovisningen 2020 är den slutgiltiga sammanställningen av hur arbetet har gått med att uppnå de lokala miljömålen.

Miljöprogrammet har varit samlat i fyra övergripande miljömål: Sveriges klimatsmartaste stad, Framtidens stadsmiljö finns i Malmö, Naturtillgångar brukas hållbart, samt I Malmö är det lätt att göra rätt. Miljöredovisningen visar att de övergripande miljömålen för denna elvaårsperiod delvis har uppnåtts.

Av miljöprogrammets 19 delmål har Malmö stad helt gått i mål med fyra: Effektivare användning av energi, Mer förnybar energi, Minskade utsläpp och delmålet Avfallet ska återvinnas. Majoriteten av övriga delmål bedöms vara delvis uppnådda.

- Stadens ambitiösa miljömål har varit avgörande för Malmös utveckling. Målen har hjälpt oss att spänna bågen och samarbeta med andra för att nå resultat i frågor där kommunen inte har ensam rådighet, säger miljödirektör Rebecka Persson.

Och just samverkan är något som har varit och är särskilt viktigt för ett framgångsrikt miljöarbete.

- Genom utvecklade samarbeten inom Malmö stad, med näringsliv, akademi, civilsamhälle och Malmöbor har vi kunnat pröva nya innovativa lösningar som har underlättat för de som bor och verkar i Malmö att göra hållbara val, säger Rebecka Persson.

Sedan 2010 har koldioxidutsläppen inom det geografiska området Malmö minskat med nästan 40 procent – från 1930 kilo ton till 960 kilo ton. Detta har möjliggjorts genom energieffektiviseringar och minskad energianvändning, samt en ökning av både förnybar energi och användningen av utsläppsfria trafikslag.

Miljöprogrammet har visat, i form av mål och ambitioner, vad som måste uppnås för att Malmö ska bli en hållbar stad. Förutom miljöprogrammets handlingsplaner har det under perioden funnits en rad planer, program och aktiviteter som bidragit till måluppfyllelsen, som till exempel trafik- och mobilitetsplanen och avfallsplanen.

Ett annat bra exempel är arbetet som gjorts kring Malmö som kuststad. De senaste tio åren har en rad initiativ tagits, både på land och i havet, för att förbättra vattenkvaliteten i Öresund, bevara havets biologiska mångfald och öka stadens möjlighet att hantera klimatutmaningarna.

- För att klara det krävs att Malmöborna är med, så kunskap och engagemang för havet och naturen är avgörande. Etableringen av Marint Kunskapscenter (2017) och Naturum Öresund (2020) bidrar mycket till att göra Malmöborna havsmedvetna, säger Rebecka Persson.

Malmö stads arbete med ekologisk mat har varit framgångsrikt under åren och andelen ekologiska livsmedel i Malmö stads egna verksamheter har ökat från drygt 20 procent 2009 till nästan 70 procent 2020. Särskilt roligt att Malmö bland Sveriges alla kommuner i år fick pris som vinnare av Klimatekoligan - minsta möjliga klimatpåverkan i kombination med hög andel ekologisk mat.

- Men nu blickar vi framåt mot ett nytt miljöprogram. Malmö växer och är på väg mot en halv miljon invånare, något som ställer stora krav på miljöarbetet, säger Rebecka Persson.


Rapporten Miljöredovisning 2020

Miljöprogrammet för Malmö stad 2021-2030


sv
sv