$left
$middle

Så beräknas Malmös befolkning ändras de kommande 10 åren

Malmö stad utvecklar varje år en befolkningsprognos för året samt för de kommande 10 åren. Det är ett viktigt instrument för att följa befolkningsutvecklingen för Malmö stads verksamheter. Årets prognos sträcker sig från 2021 till 2031.

Malmö fortsätter växa

Årets befolkningsprognos visar bland annat att antalet invånare i staden väntas öka med cirka 46 000 fram till slutet av år 2031 vilket innebär att vi vid den tidpunkten förväntas vara ca 394 000 Malmöbor.

Dock går det att se att själva befolkningstillväxten under 2020 varit lägre än förväntat såväl i Malmö som i hela landet. Trots detta stack Malmö ändå ut som den kommun som fick flest nya invånare under året.

Den främsta orsaken till att den förväntade befolkningstillväxten blev lägre än vanligt under 2020 berodde på coronapandemin vilket medförde stängda gränser runt om i världen. Den minskade invandringen balanserades dock delvis av att inflyttningen från andra kommuner i Sverige ökade. Inflyttningen till Malmö från resten av Sverige var den högsta på åtminstone 50 år.

Befolkningsprognosen visar på att det finns olika stora skillnader i tillväxttakt mellan olika i Malmö.

  • Vi ser att gruppen unga i gymnasieåldern är den gruppen som förväntas växa snabbast, följt av gruppen 80 år eller äldre, säger Karl McShane, strateg på stadskontoret. Långsammast förväntas grupperna i förskoleåldern samt grundskoleåldern att växa, även om den senare växer relativt snabbt i början av prognosperioden.

Befolkningstillväxten fram till 2026 förväntas också vara ojämnt fördelad över staden. Det vill säga att staden kommer växa väldigt snabbt i vissa områden och till och med krympa i andra. Detta följer väl kring hur utbyggnaden av staden sker. De tre utbyggnadsområdena Limhamns hamnområde, Hyllievång och Västra hamnen fortsätter att vara de områden som växer med flest invånare medan det i andra delar av västra Malmö istället förväntas bli så att befolkningen kommer att minska.

  • Limhamn hamnområde är ett väldigt tydligt exempel på ett område med stor tillväxt just nu. Förra året så växte befolkningen i det området med fler invånare än vad hela Stockholms kommun gjorde, berättar Karl.

Osäkerhet kring årets prognos?

  • Prognoser är ju alltid behäftade med viss osäkerhet. Coronapandemin har medfört stora konsekvenser för vårt samhälle vilket också gör att det finns en lite större osäkerhet i årets undersökning jämfört med ett normalår, förklarar Karl McShane.

 

Befolkningsprognos för Malmö 2021-2031

sv
sv