$left
$middle

OECD:s rapport om megaregion för hållbar utveckling.

Idag presenterar OECD 23 rekommendationer för att STRING ska bli en ledande hållbar megaregion. Men för att visionen ska bli verklighet krävs stora insatser på såväl nationell, regional och lokal nivå. Covid-19-pandemin har inneburit starka påfrestningar för det internationella och gränsregionala samarbetet i norra Europa och Skandinavien. Nu mer än någonsin behövs en omstart, stärkt framtidstro och verklig handling.

STRING är ett samarbete som sträcker sig från Hamburg till Oslo med cirka 14 miljoner invånare. OECD:s rekommendationer syftar till att stärka megaregionen STRING i att bli världsledande på att ta fram, producera och exportera innovativa gröna lösningar. OECD betonar i sin analys att framtidens gröna utveckling och välfärd ligger i större geografier, så kallade megaregioner som kan klara av att attrahera internationell arbetskraft och investeringar.

Idag, den 11 juni, står Malmö stad värd vid den digitala konferensen där näringslivsföreträdare och politiker från nationell-, regional- och lokal nivå från Tyskland, Danmark, Sverige och Norge samlas. Konferensen inleds av statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan. Från Malmö stad deltar Katrin Stjernfeldt Jammeh som värd och i ett panelsamtal.

Malmö stad vill, som medlem i STRING och geografins mittpunkt, särskilt ta fasta på två av rekommendationerna.

Positionera STRING som en global ”grön hub”

Öresundsregionen är redan idag hemvist för många gröna och innovativa företag samt en blomstrande Life Science industri. Inom ramen för vårt samarbete inom Greater Copenhagen har vi tillsammans med andra kommuner och regioner i södra Sverige och Danmark beslutat om en grön charter för att främja framtagandet av gröna lösningar som bidrar till omställning och grön tillväxt. I Skåne och i Malmö krokar vi arm med näringslivet för att fortsätta utveckla arbetet med att både bygga en hållbar stad och se till att nya innovationer och lösningar kan skapas genom att använda regionen och staden som en testbädd. Skåne och Malmö ska bli det naturliga valet dit investerare, näringsliv och högutbildad arbetskraft kommer för att utveckla, testa och exportera gröna teknologier.

Knyt samman megaregionen genom hållbara transporter

2029 invigs Fehmarn Bält-tunneln, den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Med den kommer restider att förkortas väsentligt. På bara tre timmar kommer man att kunna ta sig mellan Malmö och Hamburg. Som en naturlig del av en gemensam Nordeuropeisk marknad kan vi attrahera ännu fler kompetenser, investeringar och höja levnadsstandarden både när det gäller kultur, turism, utbildning, arbetsmöjligheter.

Men för att till fullo dra nytta av Fehmarn Bält-tunnelns potential och möjliggöra för fler hållbara transporter föreslår OECD bland annat att potentiella flaskhalsar elimineras genom fler förbindelser över Öresund. Tillsammans med andra kommuner och regioner inom såväl STRING som inom Greater Copenhagen arbetar Malmö stad för att de danska och svenska regeringarna ska tillsätta en gemensam strategisk analys om en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn samt tillsätta en lokaliseringsutredning för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

sv
sv