$left
$middle

Flera insatser görs för att minska de eventuella negativa effekterna av distansundervisningen. Betygen för avgångseleverna vid Malmö stads gymnasieskolor har däremot inte påverkats utan ligger kvar på samma nivå som innan pandemin. Foto: Foto: Colourbox

Satsningar på elever som drabbats negativt av distansundervisningen

Distansundervisningen har varit tuff för många gymnasieelever. Nu lanserar Malmö stad flera insatser för att mildra de eventuella negativa effekterna.

Preliminär statistik visar att betygen för eleverna i årskurs 3 inte har påverkats nämnvärt utan ligger kvar på samma nivå som innan pandemin och distansundervisningen. 89 procent av avgångseleverna på de nationella programmen i Malmö stads gymnasieskolor tog sin gymnasieexamen i år. Det är en procentenhet högre än fjolåret och även i paritet med de tre åren innan dess.

Även betygspoängen och andelen underkända betyg är på liknande nivå som föregående år. Betygspoängen har förbättrats med 0,2 enheter till ett snitt på 15 på de högskoleförberedande programmen och 13 på yrkesprogrammen. Betygsfördelningen ser också likadan ut där andelen underkända betyg ligger kvar på 4 procent.

Däremot har elevhälsan sett tecken på att distansundervisningen varit en utmaning för många elever. Framförallt elever som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation har blivit särskilt drabbade.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har redan gjort flera insatser för att försöka mildra de negativa effekterna och motverka ett eventuellt kunskapstapp. Några exempel är:

  • Utbildningspaket inom nätbaserad undervisning riktat till lärare. Läs mer: Satsar på att utveckla den digitala undervisningen - Malmö stad (malmo.se)
  • Lovskola som gymnasieskolorna har haft under sportlov och påsklov för elever i alla årskurser och nu även under sommaren som riktat sig till elever i årskurs 1 och 2. Läs mer: Fler elever erbjuds sommarskola i år - Malmö stad (malmo.se)
  • Extra resurser i olika former som har tagits in för att stötta lärarna. Det handlar exempelvis om extra vikarier för att avlasta lärare, men även inom elevhälsan.
  • Stort fokus har också legat på att identifiera de elever som har haft svårt för distansundervisningen och hitta vägar för att de också ska klara sin skolgång. Dessa elever har kontaktats och kallats in för att få extra stöd på plats för att nå målen för sin utbildning.

Nu är fler insatser på gång. Pengar från det statliga bidraget eller den så kallade skolmiljarden ska bland annat användas till följande åtgärder:

  • Stärka elevhälsan med mer personal. Det handlar om skolsköterska, psykolog och kurator så att relationer i klassrummet kan stärkas, arbetet med närvaro intensifieras samt en uppväxling i arbetet mot den växande ohälsan bland unga.
  • Satsningar på specialpedagoger planeras med syftet att öka måluppfyllelsen. Exakt hur inventeras av respektive rektor, men extraundervisning i matematik och extra studieverkstad är några ingredienser
  • Planer på att ge elever i årskurs 1 och 2 som blivit underkända möjligheten att läsa om de kurserna. Även att förlänga kurser till höstterminen övervägs.
  • Satsning på introduktionsprogrammen. Det handlar om insatser för att stärka elevernas inlärningsstrategier, bygga deras självkänsla och förmåga till reflektion.

Insatser ska också göras inom Komvux Malmö som riktar sig till elever som nu lämnar gymnasiet. Bland annat planeras följande insatser:

  • Antalet prövningar på komvux utökas. Det innebär utökade möjligheter för elever som nu går ut gymnasiet att förbättra sina betyg. Regeringen har även beslutat att elever som slutfört sin gymnasieutbildning 2020 eller 2021 ska få lägre prövningsavgift.
  • Därutöver väljer Malmö stad att fokusera på de elever som inte klarar gymnasieexamen. Dessa elever ska få en särskild prioritering om de ansöker till Komvux Malmö i höst. Det gäller de teoretiska kurser som eleven läst på gymnasiet inom sitt program och fått betyget F eller streck i. På så sätt kan de snabbare återställa sina betyg och bli konkurrenskraftiga när de ansöker till högre studier.

– Det är positivt att vi inte ser några större skillnader i avgångselevernas betyg. Jag är oerhört stolt över det arbete som gjorts på våra skolor, säger Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

– Samtidigt har eleverna på gymnasiet haft distansundervisning under stora delar av sin utbildning de senaste tre terminerna. Vi vet hur viktigt utbildning på plats i skolan är för kunskapsinhämtningen. Vår förhoppning med dessa kompensatoriska insatser är att minimera de negativa effekter som distansundervisningen fört med sig. Vi kommer såklart även att följa utvecklingen noga både på skolnivå och huvudmannanivå för att vara redo för fler insatser om det skulle behövas, fortsätter han.

sv
sv