$left
$middle

Stadsutvecklingsprojekt vid köpcentret Entré

Från mitten av augusti börjar arbetet med att förbättra utemiljöerna intill köpcentret Entré. De ska bli mer tillgängliga, attraktiva och gröna.

Utvecklingsprojektet berör Fredsgatan, Pilgatan och Ringgatan.

Entréplatsen på Fredsgatan:

Växtöar med Vindpinade barrträd och sirliga gräs- och perennplanteringar

Den nya Entréplatsen framför köpcentrets huvudbyggnad ska utformas som gångfartsområde, där bilister får köra på gåendes villkor.

Den något upphöjda platsen ska ha sammanhängande golv. Platsen ska fyllas med växtöar, sittmöbler och belysning.

Platsen vilar på parkeringsgaragets tak och därför planteras all växtlighet i urnor. Vegetationen är anpassad till rådande väderförhållanden, där höga temperaturer kan snabbt skifta till stark vind och kyla.

Formstarka flerstammiga träd får sällskap av sirliga prydnadsgräs och perenner. Växtligheten samlas i öar av hexagonformade urnor, i varierande storlek och höjd. Den gröna volymen skapar skugga, lä och rumslighet. Platsen belyses med linspända ljuspunkter och pollare i växtöar.

Pilgatan

Cykelbanan på östra sidan av Pilgatan flyttas något i sidled. Mellan körbana och cykelbana anläggs möbleringszoner med spaljéer och cykelställ. Spaljéer fylls med tåliga klätter- och klängväxter, som t ex vildvin, blåregn, murgröna.

Den befintliga gatubelysningen kompletteras med effektbelysning.

Ringgatan

Ringgatan utrustas med stora träd och 2 stycken regnbäddar, på den västra sidan. Grönskan ska mjuka upp den hårdgjorda miljön längs gatan. Varierande arter så som pagodträd, gleditsia, svart tall, turkisk ek m fl planteras längs sträckan.

Regnbäddarna placeras i gatans lågpunkter, för att kunna ta hand om regnvatten vid små och stora regn. Växter som planteras i bäddarna tål både torka och översvämning.

Befintlig belysning kommer att få nya armar och armaturer för att anpassa till trädens kronvolymer.

Tider

Ombyggnaden startar i mitten av augusti 2021 och planeras vara klar till årsskiftet 2022/2023.

sv
sv