$left
$middle

Referensgrupp för unga till Tillväxtkommissionen

Tillväxtkommissionen tillsätter en referensgrupp för unga. Det beslutades vid senaste kommissionärsmötet. Idén kom från Vlora Makolli som är en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen.

Vlora Makolli

Vlora, berätta om din idé kring ungas involvering i Tillväxtkommissionen.

- Tanken med referensgruppen är att den ska se till att ungas perspektiv tillvaratas när Tillväxtkommissionen tar fram förslag och rekommendationer till kommunstyrelsen. Jag har jobbat i många år med ungas inkludering och representation i samhällsutvecklingen och ser det som en viktig hörnsten i vårt arbete i hela kommissionen. Utan ungas tankar och idéer kring hur framtidens tillväxt ska se ut blir den varken hållbar eller inkluderande. Det är unga som ska leva i den framtid vi ger förslag och rekommendationer till, därför ska de också vara med och tycka till om den. Även i Agenda 2030 står det att för att nå målen måste unga inkluderas i arbetet.

Varför är ungas bidrag i arbetet så viktigt?
- Unga är samtidens och framtidens ledare. Deras inspel kan bidra med fler perspektiv och vidga våra vyer i Tillväxtkommissionen. Gruppen blir ett bra komplement till oss kommissionärer, då vi genom en referensgrupp ka ta del av de ungas Malmö och belysa utmaningar som de ser. Unga möter hinder på arbetsmarknaden, ser möjligheter till innovation och definierar tillväxt på ett sätt som vuxna etablerade på arbetsmarknaden inte gör. Därför är det viktigt att ta del av fler perspektiv på tillväxt.

Vad hoppas du en referensgrupp med ungdomar kan bidra med i Tillväxtkommissionen?
- Genom att föra ihop den kompetens vi kommissionärer sitter på med ungas inspel kan vi lära av varandra och tillsammans rita hela kartan. Allt med syfte att få fram de bästa förslagen och rekommendationerna för Malmös tillväxt i framtiden.

Vad händer nu?
- Nu ska vi hitta kloka arbetsformer för denna referensgrupp. När det är klart berättar jag mer.

Utöver det kommer referensgrupper att finnas knutna till respektive kunskapsunderlagsrapport som Tillväxtkommissionen har beslutat ska tas fram.

sv
sv