$left
$middle

Visionsbild över metroingången vid Malmö C.

Rapport om Öresundsmetrons förlängningar in i Malmö

I ett förvaltningsövergripande samarbete har Öresundsmetrons anslutning och förlängningar in i Malmö studerats. För cirka 1,5 år sedan fick kommunstyrelsen, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden uppdraget av kommunfullmäktige (KF). Nu är utredningarna färdiga och en sammanfattande rapport är klar för redovisning till KF.

Vad har ni studerat under den här tiden?

– Vi har gemensamt tittat på hur Öresundsmetron kan ansluta i Malmö via Västra hamnen för att därefter gå vidare till Malmö C och var stationslägen skulle kunna placeras utifrån tekniska och planmässiga förutsättningar, säger Micael Nord, näringslivsdirektör.

– Och vi har översiktligt tittat på hur metro skulle kunna förlängas vidare med både kortare och längre etapper in i Malmö, som en framtida lösning för Malmöbornas kollektivtrafik.

Vad visar rapporten?

– Jag tycker att rapporten tydligt visar att Öresundsmetron inklusive anslutningarna i Malmö är ett genomförbart projekt, säger Micael Nord.

Flera olika deluppdrag

De olika utredningarna har handlat om översiktliga studier om metroutbyggnad i Malmö genom olika möjliga metrosträckningar och placeringar av stationslägen, liksom en översikt av möjlig finansieringsmodell. Olika delar av Västra hamnen och kustlinjen i den nordliga delen har studerats liksom stationsområdet vid Malmö C. Utöver det har möjliga metroetapper vidare in i Malmö undersökts i olika områden.

Vad har ni kommit fram till?

– Det vi har sett är att vi måste göra fler fördjupande studier. Vi pratar om ett långsiktigt infrastrukturprojekt med flera beroendefaktorer. Till exempel hur hanterar vi borrmassorna så att det inte blir en belastning för miljön? Var hittar vi de bästa stationslägena vid Malmö C? Vilken nytta kan metron ge i förhållande till övrig kollektivtrafik och värden i stadsmiljön. Det behöver vi studera djupare, menar Micael Nord.

Det låter ju väldigt spännande med tunnelbana i Malmö? Var tror du stationer kommer att finnas?

– Javisst är det spännande att tänka sig en metro i Malmö! Det finns verkligen en stadsutvecklingspotential i projektet, men det är viktigt att studera vilka nyttoeffekter metron kan ge både lokalt och regionalt. Att det blir stationslägen i Västra hamnen och vid Malmö C är ganska givet när Öresundsmetron byggs, säger Micael Nord.

Varför är Öresundsmetron ett så bra infrastrukturprojekt?

– I framtiden när Fehmarn Bält-tunneln står klar kommer inte Öresundsbron räcka till för godstrafik, pendling och långväga tågresor. Den behöver avlastas. Genom att föra över pendlingstrafik till Öresundsmetron avlastar vi bron med ungefär 50 procent av den framtida lokala och regionala passagerartrafiken, avslutar Micael Nord.

Fortsatt utredning

Rapporten visar på behov av fortsatta studier, och därför föreslås att kommunfullmäktige (KF) vid sitt sammanträde den 28 oktober beslutar om att ge kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden fortsatt uppdrag att fortsätta utredningarna. KF är den högsta beslutande instansen i Malmö.

Regional enighet om nationell strategisk analys

I Greater Copenhagen samarbetet och i Region Skåne är man överens om att det behövs en svensk-dansk-nationell strategisk analys av Öresundsmetron.

Under en tioårsperiod har Malmö stad tillsammans med Köpenhamns kommun studerat möjligheten att bygga en tunnelbana, Öresundsmetron. Gediget utredningsmaterial finns samlat på oresundsmetro.com.

Läs mer...

Läs den sammanfattande rapporten om hur nytt metrosystem kan förverkligas i Malmö när Öresundsmetron etableras. Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Malmö stads webbplats om Öresundsmetron

sv
sv