$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 5

För de som får insatser inom vård och omsorg är just nu ett hundratiotal smittade och man följer smittläget noggrant. I skolorna i Malmö är frånvaron fortsatt högre än normalt och man fortsätter att jobba hårt för att se till att eleverna ska få den undervisning de har rätt till. Anhörigstödet för hjälpande anhöriga har kommit igång igen med aktiviteter och gruppträffar.

Skolorna: frånvaron är fortsatt högre än normalt

Frånvaron på Malmö stads grund- och gymnasieskolor ligger fortfarande högre än vad som är normalt för årstiden. Det ser fortfarande olika ut på olika skolor. Däremot går det totalt sett att se en nedgång i frånvaron även om det på sina håll fortsatt är ansträngt. Skolorna jobbar hårt för att se till att eleverna ska få den undervisning de har rätt till. På grund smittspridningen kan undervisningen förändras med kort varsel och se lite annorlunda ut.

Fortsatt förhöjd beredskap inom vård och omsorg

Malmö stads ledningsgrupper inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen har fortsatt höjd beredskap och följer smittläget extra noga för att snabbt kunna anpassa sina insatser och skyddsåtgärder vid behov.

Av de cirka 10 000 Malmöbor som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är just nu ett hundratiotal smittade med covid-19. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter med extra handledningstillfällen för personal i syfte att ytterligare öka kunskapen kring det smittförebyggande arbetet.

Stöd till hjälpande anhöriga

I Malmö stad finns anhörigkonsulenter som kan erbjuda ett specifikt stöd till dig som är anhörig för någon som behöver stöd, omsorg eller vård. Som hjälpande anhörig kan du också själv vara i behov av stöd. Vårens anhörigträffar och gruppaktiviteter för dig som anhörig är igång. Mer information: Anhörigstöd - Malmö stad (malmo.se)

Stöd till våldsutsatta

Våld i nära relationer ökar när fler personer är hemma. Dessutom blir det extra svårt för den som utsätts för våldet att söka hjälp: de kan varken göra det när de är på jobbet, eller när förövaren är hemma.

Här finns mer information:
Vad är våld i nära relation? - Malmö stad (malmo.se)

Även lättläst information om våld i nära relationer:
https://malmo.se/lattlast

Sjukfrånvaron Malmö stad

Grafen visar sjukfrånvaroutvecklingen per vecka inom Malmö stad. De senaste fyra veckorna under 2022 har det skett en kraftig ökning av sjukfrånvaron i Malmö stad, jämfört med året innan.

Staden vidtar kontinuerligt åtgärder för att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper samt motverka spridningen av covid-19. Staden arbetar aktivt med att anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer. En viktig del är att säkerställa en god bemanning och personalplanering.

Läs mer om de nationella allmänna råden:
1177 Vårdguiden

sv
sv