$left
$middle

Tillväxtkommissionen tar emot den första rapporten

Malmö har en arbetslöshet som är sju procent högre än rikssnittet, vilket kan förklaras av en näringslivsstruktur som tycks matcha allt sämre med Malmöbornas kvalifikationer, skillnader i utbildning, segregation kopplat till invandrartäthet och en ökad arbetslöshet hos framför allt utrikes födda.

Det är några av slutsatserna i den första rapport som Malmö Tillväxtkommission har låtit ta fram om Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet och vad som förklarar skilnaderna mot riket.

Rapporten är skriven av Martin Nordin, docent vid Lunds universitet och är en av flera kunskapskapsunderlagsrapporter i kommissionens arbete med att ta fram förslag och rekommendationer på hur Malmö kan fortsätta växa inkluderande och hållbart.

- Rapportens slutsatser och inte minst slutsatsen att den negativa arbetsmarknadsutvecklingen delvis kan kopplas till förändringar i arbetspendlingen över Öresund, är intressanta för oss att ta del av, säger Martin Andersson, ordförande för Tillväxtkommissionen och fortsätter:

- Vårt arbete blir nu att analysera resultaten och tillsammans med de andra kunskapsunderlagsrapporterna som kommer under våren, bilda oss en helhetsuppfattning om vad som kan behövas för att kunna formulera förslag och rekommendationer till Malmös kommunstyrelse.

Rapporten som är framtagen av Martin Nordin, docent vid Lunds universitet, visar att samtidigt som arbetslöshetsgapet ökar så minskar sysselsättningsgapet.

- Den visar att de tidigare arbetspendlarna till Köpenhamn tar många av de nya jobben som skapas under den senaste högkonjunkturen vilket innebär att arbetslösa som står på marginalen att komma in på arbetsmarknaden inte gynnas av högkonjunkturen på samma sätt i Malmö som för arbetslösa i andra delar av riket, säger Martin Nordin.

I många kommuner med en hög andel utrikes födda är arbetslösheten ofta hög. Men även när man jämför med andra kommuner med en hög, eller högre, andel utrikes födda utmärker sig Malmös arbetsmarknad, enligt rapporten. Rapportens analyser visar att skillnader i utbildning, men framför allt segregation kopplat till invandrartäthet, förklarar mer av arbetslöshetgapet mellan Malmö och övriga riket än vad skillnader i andelen utrikes födda gör.

Anna Heide är kommissionär i Tillväxtkommissionen och har suttit med i rapportförfattarens referensgrupp. Hon är till vardags affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon som har många fastigheter i områden där andelen utrikes födda är hög.

- Jag möter dagligen en betydande andel boende i våra områden, till exempel Rosengård och Hermodsdal, som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att få fler arbetslösa i arbete eller utbildning bryter vi den segregation som bitit sig fast i vissa områden. Malmö behöver få fram fler lågkvalificerade jobb med stödjande strukturer för den grupp som inte kan ta del av den stora andelen nya kvalificerade jobb som skapas i Malmö idag. Nordins rapport visar tydligt på denna obalans i efterfrågan och utbud på Malmös arbetsmarknad idag, säger Anna.

Arbetslöshetsgapet för den del av befolkningen med högst grundskoleutbildning har också ökat med åtta procent från 2008 till 2017 mellan Malmö och de jämförande kommunerna. (Stockholm, Göteborg, Södertälje, Landskrona, Botkyrka samt övriga kommuner i Skåne)

Rapporten visar att det finns tecken på att befolkningens utbildning och kvalifikationer inte matchar med Malmös näringslivsstruktur. Under senare år har också utvecklingen av Malmös näringslivsstruktur gått mot växande andel högkvalificerade jobb. De högkvalificerade branscherna växer i Malmö, men samtidigt minskar de lågkvalificerade branscherna. För de andra storstäderna i Sverige ökar även de lågkvalificerade branscherna. Även om näringslivsstrukturen kännetecknas av högkvalificerade arbeten tenderar de högkvalificerade branscherna vara relativt lågbetalda i Malmö.

- Malmös strukturomvandling de senaste tjugo åren har lett till en annan typ av arbetstillfällen i staden, samtidigt som det tillkommit fler personer med utbildning som inte matchar dessa arbetstillfällen. Det är något vi får ta med oss i det fortsatta arbetet med Malmös tillväxt, säger Martin Andersson.

Läs rapporten genom att klicka på bilden.


Klicka för att läsa rapporten
sv
sv