$left
$middle

Hur mår Malmöborna?

Har du fått en inbjudan i brevlådan om att delta i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? Då är du en av de cirka 30 000 Malmöbor som under våren ombeds att svara på frågor om din hälsa, dina livsvillkor och dina levnadsvanor. Dina svar utgör en viktig pusselbit för att beskriva hälsoläget i Malmö och riket i stort.

Den nationella folkhälsoenkäten är ett viktigt underlag för att kunna följa upp folkhälsans utveckling och fördelning. Resultaten stärker möjligheterna att utveckla och rikta insatser till olika målgrupper; oavsett om det handlar om att främja goda levnadsvanor och livsvillkor eller att kunna planera för en välfungerande vård i framtiden. Enkäten möjliggör också uppföljning av hur folkhälsan påverkas av den pågående covid-19-pandemin.

Nära 30 000 Malmöbor i åldern 16 år och uppåt har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret för årets undersökning. I Skåne totalt sett har mer än 93 000 invånare blivit utvalda att ingå i enkäten i år.

Om du är en av de utvalda hoppas vi att du tar tillfället i akt att göra din röst hörd. Tänk på att dina svar inte kan inte ersättas av någon annans!

Regionala och nationella folkhälsoenkäten

Region Skåne har tidigare genomfört en regional folkhälsoenkät i egen regi år 2000, 2004, 2008, 2012 och 2019. Med start 2022 har regionen beslutat sig för att i stället ingå i den nationella folkhälsoenkäten, vilken syftar till att kartlägga och följa förekomsten av vissa hälsotillstånd, olika hälsorisker, vårdutnyttjande samt demografiska, socioekonomiska och psykosociala bakgrundsfaktorer. Utöver enkätens nationella urval har även Sveriges regioner möjlighet att beställa regionala tilläggsurval för att ge säkrare resultat samt möjlighet till analyser på mer detaljerad nivå. Region Skåne ingår i år med ett sådant tilläggsurval på 55 000 individer. Därutöver har Malmö stad – samt ett flertal andra kommuner – beställt extra tilläggsenkäter för att möjliggöra en mer detaljerad uppföljning på lokal nivå.

sv
sv