$left
$middle

Hans Michelsensgatan ska bli en grön stadshuvudgata, kollektivtrafiknod och ryggrad för ett dynamiskt och tillgängligt stadsliv i Nyhamnen. Illustration: Arkitema

Nu startar arbetet med detaljplan för Hans Michelsensgatan i Nyhamnen

Den 17 februari fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om planuppdrag för Hans Michelsensgatan. Syftet med detaljplanen är att utveckla gatan till en grön stadshuvudgata, kollektivtrafiknod och ryggrad för ett dynamiskt och tillgängligt stadsliv i Nyhamnen.

Hans Michelsensgatan sträcker sig från Universitetsbron i väster till Västkustvägen i öster och ska innehålla funktioner för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik samt genomfartstrafik.

Gatan är en viktig pusselbit i utvecklingen av Nyhamnen och behöver planläggas före andra delar av området. Tidplanen för arbetet med detaljplanen påverkas av den planerade driftstarten för stadsbussen MalmöExpressen, MEX linje 2. Genom att fastställa gatans sträckning skapas förutsättningar för fortsatt utveckling av Nyhamnen och planering av kommande utbyggnadsetapper med bostadskvarter.

I planarbetet ingår bland annat att studera gatans sträckning och sektion (bredd) samt vilka konsekvenser detta får för stadsmiljöns kvaliteter och upplevelsen av gatan. Gatan kommer också studeras utifrån klimatskydd, grönska och olika trafikslag.

Detaljplanen ska ge förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik och bidra till ett hållbart resande. Planen ska även främja “levande bottenvåningar” med handel och service och bidra till etablering av olika näringar och kulturverksamheter i Nyhamnen.

sv
sv