$left
$middle

Fler bostäder, mer grönska och service samt utbyggd kollektivtrafik kan bli verklighet i Lorensborg och Bellevuegården. Visionsbild: Mandaworks

Så kan Lorensborg och Bellevuegården förnyas

Fler bostäder, mer grönska och service samt utbyggd kollektivtrafik kan bli verklighet i Lorensborg och Bellevuegården. Det innebär en långsiktigt hållbar utveckling utifrån flera aspekter och för fler Malmöbor. Nu har stadsbyggnadsnämnden godkänt planprogrammet som ska vara vägledande för kommande detaljplaner i området.

Utvecklingen av Lorensborg och Bellevuegården gör det möjligt att bygga fler bostäder samtidigt som områdets grönskande karaktär utökas. Planprogrammet föreslår över 1200 nya bostäder, varav cirka femtio radhus, med en huvudsaklig placering på asfalterade ytor längs de större huvudgatorna eller i utkanten av befintliga bostadskvarter.

Service, verksamheter och mer grönska

Även fler serviceställen och verksamheter planeras i Lorensborg och Bellevuegården, bland annat i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen. Det kan både inge trygghet och göra det smidigare för Malmöbor att uträtta dagliga ärenden nära hemmet.

Lorensborg och Bellevuegården planeras också att bli grönare, eftersom den nya bebyggelsen ytterligare berikas med gröna bostadsgårdar. Den effektiva och hållbara markanvändningen kan både bevara och stärka områdets karaktärsdrag, samtidigt som det möjliggör fler bostäder för fler Malmöbor.

Utbyggd kollektivtrafik och mobilitetshus

I framtiden kan det också bli smidigare, tryggare och mer hållbart att ta sig fram i trafiken i Lorensborg och Bellevuegården. Planprogrammet föreslår en ny utformning av Lorensborgsgatan, med utbyggd kollektivtrafik, nya cykelvägar och gångbanor. Lorensborgsgatan får fyra körfält genom hela planområdet men ett körfält i vardera riktningen reserveras för kollektivtrafik inför att busslinje 10 får det eldrivna och mer pålitliga MalmöExpressen-konceptet år 2029.

Att skapa möjlighet för fler att ha sin bostad i Lorensborg och Bellevuegården, samtidigt som Lorensborgsgatan utvecklas till ett mer attraktivt stråk som är tryggare och säkrare, är ett sätt att förverkliga visionen om ett helt och hållbart Malmö. En utbyggd kollektivtrafik skapar också förutsättningar för att hålla en hög takt på bostadsbyggandet och ökad hållbarhet, säger Carina Tenngart Ivarsson, enhetschef på planavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Tre mobilitetshus, avsedda för bilparkering, föreslås vid Lorensborgsgatan och Stadiongatan. Mobilitetshusen kan också erbjuda olika bil- och cykelpooler som kan delas av många. Området föreslås därmed få en mer yteffektiv och hållbar ersättning för de markparkeringar som i dagsläget tar upp en stor del av kvartersmarken.

sv
sv