$left
$middle

Ny rapport om yrkesutbildning och ungas etableringsförutsättningar

En fullbordad yrkesutbildning kan ge goda förutsättningar för jobb. Utan en fullbordad gymnasieutbildning är möjligheterna att få jobb med goda försörjningsmöjligheter betydligt mer begränsade. Det visar rapporten ”Yrkesutbildningen och ungas etableringsförutsättningar – erfarenheter, utmaningar och möjligheter i Malmö” som forskarna Jonas Olofsson och Alexandru Panican vid Malmös respektive Lunds universitet tagit fram till Malmö Tillväxtkommission.

Rapportförfattarna har följt två årskullar som gick i fjärde respektive nionde klass 2008 fram till 2019. Utöver att de som gått yrkesförberedande program etablerat sig väl på arbetsmarknaden visar också uppföljningen att den stora grupp som gått högskoleförberedande program utan att påbörja eftergymnasiala studier i mindre utsträckning var etablerade på arbetsmarknaden. Men genomgående var att de som inte hade en gymnasieexamen eller ens hade påbörjat ett nationellt program klarade sig sämst. Däremot hade komvux-studier en betydelse för dessa grupper.

- Trots detta kan vi konstatera att intresset för yrkesutbildningarna är fortsatt lågt och har varit så sedan 1980-talet. Det riskerar dessutom att förstärka kompetensförsörjnings- och matchningsproblem på arbetsmarknaden då prognoserna talar för att bristen som finns på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft kommer att kvarstå framöver, säger Jonas Olofsson.

För att göra yrkesutbildningen mer attraktiv föreslår rapportförfattarna tillsättning av en styrgrupp som utöver skolföreträdare också har representanter från arbetslivet. Styrgruppen bör ta fram handlingsplan med konkreta mål som går att följas upp när det gäller hur den breda studie- och yrkesvägledningen ska kunna förverkligas liksom hur mer normbrytande utbildningsval till gymnasiet ska uppmuntras. Information bör också riktas till högstadieelevers föräldrar med uppdaterad information om yrkesutbildningar. Styrgruppen bör också ta fram underlag om kompetensförsörjningen i kommunen.

Ytterligare en rekommendation är en utbildningsgaranti, till exempel genom att stärka inslagen av yrkesutbildning på introduktionsprogrammen och att arbetslösa ungdomar som saknar gymnasieutbildning borde anvisas till yrkesutbildning.

Dessutom rekommenderar författarna en utbyggnad av lärlingsutbildningen då Skolverkets uppföljningar visar att lärlingarna i högre grad fullbordar utbildningen är eleverna på skolförlagd utbildning.

Läs rapporten i sin helhet Pdf, 1.1 MB.

sv
sv