$left
$middle

Så gick det för Malmö stad 2021

Årsredovisningen berättar om 2021 och hur det gått med de mål som kommunfullmäktige satt upp, hur kommunens resurser använts och vilka viktiga händelser som påverkat verksamheten under året.

Verksamheten i Malmö stad är fördelad på nämnder, bolag och kommunalförbund som tillsammans utgör koncernen Malmö stad. Årsredovisningen innehåller även en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen och kommunalförbunden och en koncernredovisning, där man slår ihop företagens och kommunens redovisning.

För sjunde året i rad redovisade såväl kommunkoncernen som Malmö stad ett större överskott i bokslutet. I huvudsak bestod årets överskott av tre delar: högre skatteintäkter, exploaterings- och realisationsvinster samt överskott i nämndernas verksamhet.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till +1 731 miljoner kr. Kommunen hade ett resultat på +1 421 miljoner kr, bolagen +357 miljoner kr och kommunalförbunden +7 miljoner kr.

Bostäder
Antalet färdigställda bostäder sjönk under 2021 jämfört med de höga nivåerna åren innan. Ur ett historiskt perspektiv är däremot byggandet fortsatt på en hög nivå. Coronapandemin är en av orsakerna som påverkat bostadsbyggande och etablering.

Den strukturella hemlösheten har minskat, medan den sociala hemlösheten har ökat något jämfört med föregående år.

Sysselsättning
Ekonomin och arbetsmarknaden har återhämtat sig snabbt under 2021 och arbetslösheten i Malmö ligger nu på nivåer som är lägre än i början av 2020. Trots att sysselsättningstillväxten har varit relativt god och det är kompetensbrist inom flera yrkesgrupper ligger arbetslösheten i Malmö kvar på en högre nivå än riksgenomsnittet. Under året har antalet hushåll i Malmö som har behov av ekonomiskt bistånd minskat, vilket bland annat bedöms bero på minskad arbetslöshet, nationella arbetsmarknadsåtgärder och stadens kraftsamling för att få fler Malmöbor i arbete.

Utbildning
Coronapandemin fortsatte att ställa stora krav på förskolornas verksamhet. De öppna förskolorna var helt stängda under årets första del, men kunde efterhand återuppta sin verksamhet i begränsad omfattning.

Inom grundskolan fick flera skolor övergå till nätbaserad undervisning och elev- och personalfrånvaron har påverkats. En positiv följdeffekt är däremot en ökad digital mognad i verksamheten. Både inom grund- och gymnasieskolan har elevhälsan fått en förstärkt roll under pandemin.

Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan har ökat och detsamma gäller andelen elever med godkänt i alla ämnen. Vidare har skillnaden mellan elever med lägst och högst meritvärde fortsatt att minska och resultaten i gymnasieskolan ligger på samma nivå som föregående år trots perioder med distansundervisning.

Sociala verksamheter
Verksamheterna, brukare och även deras anhöriga har påverkats av pandemin under året. Det har bidragit till hård belastning på hälso- och sjukvården och uppskjutna förebyggande insatser har påverkat hälsan hos personer med funktionsnedsättningar. Stängda mötesplatser har bidragit till större social isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre.

Brukare med daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service (LSS) har ökat väsentligt under 2021. Ökningen kan sannolikt förklaras av att tillgången till arbetsmarknaden och andra arenor för målgruppen har minskat under pandemin.

Jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt
I Malmö stads budget 2021 har det beslutats att jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt ska genomsyra kommunens verksamheter. Ett antal kommungemensamma insatser har genomförts. Till exempel har ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds universitet påbörjats som har undersökt förutsättningarna för att tillämpa barnkonventionen i sju av Malmö stads förvaltningar. Ett annat exempel är arbetet med Öppna Malmö – en satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

Mer om årsredovisningen 2021 finns att ta del av här

sv
sv