$left
$middle

Begreppet super-diversitet ger en synvända på integration

Rapport till Tillväxtkommissionen: I rapporten ”Integration i städer med en diversifierad befolkning” har Erica Righard (forskare vid Institutionen för socialt arbete och MIM, Malmö universitet) sammanställt forskning kring nya sätt att se på integration och presenterar begreppet ”superdiversitet” för att beskriva städer med en befolkning utan en tydlig etnisk majoritet. Till den typ av städer hör exempelvis London, Amsterdam och Malmö med många olika nationaliteter representerade i befolkningen. 

Rapporten är ett kunskapsunderlag beställt av Malmö Tillväxtkommission. Erica står för innehåll, slutsatser och rekommendationer i rapporten.

- I en stad med många minoriteter och utan en tydlig majoritet i befolkningen menar jag att synen på integration är i behov av en så kallad ”synvända” för att hitta nya arbetssätt i integrationsarbetet, vilket också är viktigt för stadens fortsatta utveckling, säger Erica Righard.

Erica menar att huvudpoängen med begreppet superdiversitet är att lyfta fram den ökade diversifieringen inom varje etnisk grupp. Det vill säga, hur social differentiering ser ut - inte bara mellan grupper som exempelvis personer födda i Sverige, Irak, Syrien, Danmark, Jugoslavien eller Polen - utan även inom varje sådan grupp. Enligt rapporten kan den synvända som begreppet superdiversitet ger upphov till när det gäller integration öpp­na upp för att det i själva verket är andra aspekter än just födelseland eller etnisk tillhörighet, religion, etc., som blir avgörande för hur sociala olikheter ser ut i ett visst sammanhang.

Vidare beskriver rapporten en modell med fyra domäner med 14 markörer för integrationsarbetet (se bild nedan). Dessa är alla avgörande för hur väl arbetet med integration fungerar.

- Min rekommendation är att det lokala integrationsarbetet behöver utvecklas så att diversifieringen i samhället ses som en resurs och något som stärker sociala kopplingar mellan grupper i stället för att prata om och behandla platser och grupper som problem.

Rapporten beskriver också de professionellas roll i den offentliga sektorn som central i att tänka nytt kring olikheter och integration i mötet med personer med olika bakgrunder. Likaså att som offentlig sektor gå i framkant och tänka kring integrering i rekryteringsprocesser, inom personalgrupper och i sina olika verksamheter.

- Syftet med denna rapport är att ge oss ett underlag för att i höst diskutera vidare och ta fram förslag och rekommendationer för en mer hållbar och inkluderande tillväxt. I en stad som Malmö blir detta inspel viktigt för oss som kunskapsunderlag och kan ge oss den ”synvända” som Erica beskriver i rapporten, säger Martin Andersson, ordförande för Malmö Tillväxtkommission.

Här kan du läsa hela rapporten.


Domäner där integration äger rum
sv
sv