$left
$middle

Mudderverket i Södra Varvsbassängen.

Södra Varvsbassängen blir grundare och säkrare

Nu har vi startat arbetet med att göra Södra Varvsbassängen grundare och säkrare. Under tiden påbörjas byggandet av en ny väg till och från Västra Hamnen – Styrmansbron.

I slutet av förra veckan släpptes Peabs mudderverk in genom Klaffbron. Det blev starten på det uppgrundningsprojekt som Malmö stad ska genomföra i Södra Varvsbassängen det kommande året. Samtidigt fraktas stora mängder stenkross med lastbilar in på Varvsstadens mark norr om bassängen. Stenkrosset är ett av de tre material som entreprenören ska placera på botten av hamnbassängen, för att minska vattendjupet.
– Vi lägger stenkross, lermorän och sjösand för att på så sätt kapsla in det förorenade bottensedimentet, säger Torbjörn Björnfors, biträdande projektledare på Malmö stad.

Upp till 11 meter djupt

Det handlar om 52 000 kvadratmeter botten, cirka sju fotbollsplaner, och en volym på 160 000 kubikmeter massor som ska placeras på botten. Hur mycket material som läggs ut beror på var i bassängen det läggs – på en del platser är det uppemot 11 meter djupt.
– En del i det här projektet handlar om att öka vattensäkerheten i området, nu när det kommer byggas fler bostäder i Varvsstaden. Idag är det för djupt och för mörkt för att dyka ner och rädda någon som trillat i. När bassängen blir grundare når också solens strålar botten och det blir ljusare, fortsätter Torbjörn.

Bättre vattenkvalitet

Projektet kan också ses som ett miljöprojekt. Grundare bottnar ger bättre förutsättningar för att alger, musslor och ålgräs ska trivas. En beprövad modell, som bland annat användes när Öresundsbron byggdes. Och mer växtlighet leder också till bättre vattenkvalitet på sikt.
– Men någon officiell badplats blir nog inte aktuell för tillfället. Åtminstone inte så länge VA Syd har sina bräddningsrör i hamnbassängen, säger Jens Larsen, projektledare på Malmö stad.

Nytt kollektivtrafikstråk

Samtidigt som uppgrundningen sker kommer arbetet med att anlägga den kommande Styrmansbron påbörjas. Styrmansbron kommer bli en ny väg för bussar, gående och cyklister, till och från Västra Hamnen och hänga ihop med det nya kollektivtrafikstråk som ska trafikeras av MalmöExpressen linje 5.
– Bron projekteras för fullt och arbetet med brostöden startar när den första etappen av uppgrundningen är klar, troligtvis i slutet av året, säger Jens.

Visionsbild över Styrmansbron

Visionsbild föreställande den kommande Styrmansbron. Bild: Kjellander Sjöberg / Malmö stad

sv
sv