$left
$middle

Flygbild över Jägersro. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Vilken är din upplevelse av Jägersro?

Om några år ska ett nytt modernt hästcenter stå klart öster om det befintliga Jägersro Trav och Galopp. Flytten frigör stora ytor och Malmö stad har därför påbörjat ett planarbete som ska undersöka förutsättningarna för ny stadsbebyggelse i och omkring området där anläggningen ligger idag. Genom en webbenkät vill vi nu fånga upp dina tankar och upplevelser av Jägersro-området.

- Ett första steg i planprocessen är att få kunskap om och en djupare förståelse för hur området används och upplevs av de som bor, arbetar i eller besöker området idag. Vi vill veta mer om vilka platser som upplevs som bra eller mindre bra i området och hur Jägersroborna och Malmöborna önskar att området ska se ut om 25 år, säger Åke Hesslekrans, planarkitekt och projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Från den 28 september till den 31 oktober finns en webbenkät tillgänglig för alla som vill dela med sig av sina tankar om Jägersro-området och den framtida utvecklingen.

Under perioden får även runt 7000 hushåll i Jägersro och närområdet information om vad som är på gång och möjlighet att svara på webbenkäten. Dessutom kommer stadsplanerare från Malmö stad bland annat att finnas på plats när Jägersro Center firar 60 år i oktober.

- De tankar och synpunkter som kommer in genom webbenkäten och genom samtal med Malmöbor och Jägersrobor, men även med företag och verksamheter i Jägersro, ska utmynna i en nulägesanalys och tre olika framtidsscenarier. Det vill säga möjliga inriktningar för utvecklingen av området, som det fortsatta planarbetet sedan ska undersöka närmare och ta ställning till, säger Åke Hesslekrans.

Bakgrund
Den 7 september beslutade kommunstyrelsen att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Jägersro. En fördjupad översiktsplan används i planeringen när det finns behov av mer ingående utredningar av, som i det här fallet, ett geografiskt avgränsat område, som inte ryms i den kommunövergripande översiktsplanen.

Flytten av trav- och galoppanläggningen öppnar upp för möjligheter att utveckla centrala Jägersro med ny stadsbebyggelse såsom bostäder, kontors- och verksamhetslokaler, handel och service, skolor, parker, gång- och cykelstråk och förbättrad kollektivtrafik. Uppskattningen är att området om 25 år kan rymma runt 3500 bostäder.

I uppdraget med den fördjupade översiktsplanen ingår att:

  • Ge en strategisk inriktning för utvecklingen av området.
  • Ge möjligheter att på ett långsiktigt, hållbart och klimatsmart sätt utveckla området med blandad stadsbebyggelse och på en övergripande nivå visa hur bland annat marken ska användas, hur strukturen ska se ut och skalan på den nya bebyggelsen.
  • Lyfta fram viktiga och avgörande frågor som behöver prioriteras.
  • Ge möjlighet till hållbart resande, trots avsaknaden av spårbunden kollektivtrafik, och skapa förutsättningar för området att bli en regional knutpunkt.
sv
sv