$left
$middle

Malmö stad och Lunds universitet stärker sitt samarbete

Malmö stad och Lunds universitet har skrivit under ett nytt samarbetsavtal som syftar till att stärka stadens attraktionskraft som ett kunskaps- och innovationscenter. Partnerskapet ska bidra till att fördjupa det samarbete som redan finns för en hållbar stadsutveckling grundad i forskningsbaserad kunskap.

Avtalet innehåller definierade områden för samverkan, inklusive hållbar fysisk och social stadsutveckling, kultur, näringslivsfrämjande åtgärder och trygghet.

Genom att samverka, kan Malmö stad och Lunds universitet utvecklas och stärkas för att skapa en attraktiv stad för boende, studier, arbete, kreativitet och kultur i framkant och företagande.

– Det nya samverkansavtalet är ett steg framåt för att skapa ett ännu mer utvecklat samarbete mellan Malmö stad och Lunds universitet. Genom att samarbeta kring hållbar stadsutveckling, klimatfrågor, innovation och entreprenörskap kan vi tillsammans hitta lösningar på samhällsutmaningar och omvärldsförändringar vi står inför, säger Micael Nord, näringslivsdirektör på Malmö stad.

Det nya samverkansavtalet, gäller fram till 31 december 2026 och fokuserar på sju områden:

Hållbar utveckling av staden

Parterna ska verka för att stärka det gemensamma arbetet med hållbar fysisk och social stadsutveckling och klimatfrågor med utgångspunkt i forskning och högre utbildning.

Folkhälsa och global hälsa

I Malmö bedriver universitetet forskning som i hög grad handlar om folksjukdomar, bland annat inom befolkningsstudier/epidemiologi, kirurgi, demens och minnessjukdomar, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, geriatrik, osteoporos, socialmedicin och global hälsa.

Vetenskapliga kongresser och konferenser

Vetenskapliga kongresser och konferenser skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling grundad i forskningsbaserad kunskap, som i sin tur stärker universitetets forskning samt stadens, sjukhusens, forskningsanläggningarnas och näringslivets attraktivitet.

Kulturella och kreativa näringar

Parterna ska verka för att kulturens roll som förändringskraft för samhällets utveckling bidrar till ett hållbart samhälle vilket kultursamverkan skapar förutsättningar för.

Entreprenörskap och innovation

Parterna ska verka för att stärka regionen som ett attraktivt val för att det finns tillgång till inspirerande miljöer för att innovativa idéer ska utvecklas, inkubation till nystartade företag och tillväxt.

Malmö som studentstad

Parterna ska verka för att utveckla Malmö som studentstad för studenter som studerar på Campus Malmö och de studenter som pendlar från Malmö och studerar i Lund.

Öresundssamarbetet

Studenter och medarbetare vid Lunds universitet, bosatta i Köpenhamn, är väl bekanta med gränsgångarproblematiken i Öresundsregionen. Universitetet och staden har gemensamma intressen i denna fråga, inklusive kommunikation med departement i huvudstaden, och driver flera viktiga samarbeten inom forskning och hälso- och sjukvård, vilket kan gynnas av ett fördjupat samarbete.

sv
sv