$left
$middle

Barnen gör fältstudier i staden i arbetet med metoden Min plats Foto: Bojana Lukac

Engagera barn och ungdomar i stadsutveckling med metoden Min plats

För att lära barn och ungdomar att utforska och påverka sin närmiljö har Malmö stad tagit fram involveringsmetoden Min plats, som kan användas i pedagogiskt arbete med grupper i till exempel skola och föreningsliv.

Min plats är en metod som involverar barn i stadsutvecklingsfrågor. Genom några enkla övningar, skapade utifrån barnens behov och förutsättningar, får de möjlighet att utforska och reflektera över sin närmiljö. Tillsammans med en pedagog/vuxen/ledare får barnen fundera över viktiga platser, hur de tar sig mellan dem och vilka miljöer som betyder mest för dem. Genom att undersöka och sammanställa resultaten får barnen sedan möjlighet att använda olika kanaler för medborgarinflytande (Malmöinititativ, felanmälan och synpunkter) för att dela sina idéer och tankar med Malmö stad.

Under arbetet med Min plats kommer ni att:

  • Utforska och förstå närområdet på djupet genom olika övningar
  • Främja barnens kreativitet och reflektion kring platser och miljöer som är viktiga för dem
  • Lära er mer om stadsplanering och stärka barnens förmåga att påverka utformningen av staden
Grupp ungdomar sitter på golvet och sätter ut pluppar på en stor utskriven karta

En del i metoden handlar om att markera ut platser på en karta för att sedan diskutera dem i grupp.

Metoden riktar sig främst till skolklasser i årskurs 3–5, men kan anpassas för både äldre och yngre målgrupper. Den kan även användas av barn- och ungdomsgrupper i många andra sammanhang, såsom föreningar eller fritidsgårdar. Genom att arbeta i mindre grupper med cirka 10 deltagare blir arbetsmomenten interaktiva och engagerande.

Min plats passar bra in i skolan eftersom den:

  • Knyter an till läroplanen i geografi och samhällskunskap
  • Fungerar som ett verktyg för att lära sig om kartor
  • Är en metod för fältstudier i området och analys av resultaten
  • Lär ut om demokrati och kommunens uppdrag och ansvar
  • Lär ut hur vi som medborgare kan påverka beslut i staden (redan innan vi är 18 år och får rösta)
En modell i kartong med en målad väg och figurer som rör sig på den

I en av barnens modeller till utställningen syns cykelvägen som de upplevde som otrygg, men här har den fått en tydlig mittlinje som delar upp banan mellan cyklister och gående.

Klagshamnsskolans arbete med metoden mynnade ut i kloka idéer i form av Malmöinitiativ, felanmälan och synpunkter

I arbetet med metoden lär man sig om de i Malmö stad befintliga kanaler för medborgarinflytande: Malmöinititativ, felanmälan och synpunkter. I samband med Malmö stads arbete med ett planprogram för Klagshamn gjorde årskurs 1 på Klagshamnsskolan ett lyckat projekt med metoden, vilket mynnade ut i att många kloka tankar om miljön i Klagshamn skickades in till Malmö stad genom dessa kanaler.

Barnens undersökningar av området resulterade bland annat i ett Malmöinitativ om en ny lekplats för äldre barn, eftersom de kommit fram till att detta saknas i Klagshamn idag. De gjorde även en felanmälan av trafiksituationen utanför skolan, där föräldrar som ska hämta och lämna sina barn parkerar olämpligt och på så sätt skapar en farlig trafiksituation. Barnen upptäckte också en otrygg miljö i form kombinerad gång- och cykelbana där avsaknaden av mitt-markering skapar en osäkerhet kring var man ska gå. För att inte längre behöva bli rädda när sparkcyklar snabbt kommer förbiswischande lämnade barnen in en synpunkt om ett tydligt streck i mitten av gång- och cykelvägen.

Modell i kartong med olika fordon och bland annat en skylt där det står skolskjuts-plats

Barnen upplevde trafiksituationen utanför skolan som otrygg och gjorde en felanmälan till Malmö stad.

sv
sv