$left
$middle

Elever på Möllevångsskolan Foto: Freddy Billqvist

Ny rapport: Förbättrade förutsättningar för Malmös elever

Hur ser förutsättningarna ut för eleverna i Malmös kommunala grundskolor? I en ny rapport jämförs situationen i Malmö med storstäderna och resten av landet. Rapporten visar att Malmös grundskolor har förflyttat sig i en positiv riktning de senaste åren.

Områden där Malmös grundskolor utmärker sig positivt är bland annat att andelen behöriga lärare i förskoleklass och fritidshem är hög och att lärartätheten och lärarbehörigheten ökar i årskurs 1–9. Det satsas också mer pengar på elevhälsa. Även hemförhållandena för barnen i Malmö ser allt ljusare ut – till exempel ökar andelen elever med högutbildade föräldrar.

– Det är glädjande att utvecklingen går åt rätt håll på så många områden. Vi ser också att betygsresultaten, frånsett en liten dipp förra året, har ökat de senaste åren, säger Peter Lindberg, grundskoledirektör i Malmö stad.

Kontinuitet i klassrummet viktigt

Det finns tydliga utvecklingsområden för Malmös grundskolor. Kontinuitet hos personal och elever är ett sådant. En skolgång med hög kontinuitet ger goda resultat. Om det däremot är en hög elevomsättning, i vissa fall även kombinerat med en hög personalomsättning, drabbas relationerna och kontinuiteten i klassrummet negativt.

Elevomsättningen har minskat totalt men det finns en del skolor, ofta med elever med sämre socioekonomiska förutsättningar, som har en hög omsättning av elever. Det finns även en liten tendens att det är en lägre andel behöriga lärare på dessa skolor och att dessa medarbetare ofta är yngre och byter arbetsplats oftare.

Rapporten belyser att Malmös grundskolor arbetar utifrån skilda förutsättningar. Vissa skolor har till exempel många elever från hem med högutbildade föräldrar medan andra har en väldigt låg andel. Den resursfördelningsmodell som grundskoleförvaltningen har tagit fram finns till just för att jämna ut dessa skillnader i förutsättningar så att skolor med bland annat hög andel lågutbildade föräldrar får mer pengar.

Stabil grund att stå på

Uppgifterna som Förutsättningsrapporten bygger på är från 2022. Sedan dess har omvärldsläget blivit tuffare, med en rusande inflation och stigande räntor. Detta påverkar även de kommunala verksamheterna – när det händer saker i omvärlden påverkas Malmö.

Skolornas ekonomi påverkas även av andra faktorer än den kommunala budgeten och Malmös grundskolor har under 2023 tappat statsbidrag på cirka 60 miljoner. Skolorna behöver inför varje läsår anpassa sig utifrån det rådande läget och förutsättningarna är också beroende av hur många elever man kommer att ha på skolan.

– Det gäller att vi använder resurserna på bästa sätt, så nära eleverna som möjligt. Den här rapporten visar att vi har en stabil grund att utgå från. Vi lägger mer pengar per elev i grundskolan jämfört med genomsnittskommunen och av den pengen går en större andel till undervisningen i klassrummet jämfört med Stockholm och Göteborg. Den prioriteringen ska vi fortsätta med, säger Peter Lindberg.

Fakta om rapporten

Det är första gången som Förutsättningsrapporten tas fram av grundskoleförvaltningen i Malmö stad på uppdrag av skolchefen.

Rapporten belyser hur förutsättningarna ser ut på en rad områden som har stor betydelse för elevernas resultat. Det handlar dels om elevernas bakgrund – som hur stor andel som har högutbildade föräldrar och andel elever med utländsk bakgrund, dels om lärar- och personaltäthet och andel behöriga lärare. Den belyser också de ekonomiska bitarna – som undervisningskostnader och lokalkostnader per elev. Jämförelser görs med Göteborg, Stockholm och riket som helhet.

Faktan som tagits fram ska ligga till grund för vidare analyser och är en del av grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

På sidorna om Kvalitet i grundskolan kan du läsa mer om det systematiska kvalitetsarbetet och ta del av fler rapporter och statistik.

sv
sv