$left
$middle

Mohammed Al Balout, Mubarik Abdirahman, Adela och Tajeddin Farfour delar sin kunskaper om beredskap för kris med andra Malmöbor under Beredskapsveckan

Tack till Malmöborna för värdefulla insikter under Beredskapsveckan

Vi vill rikta ett hjärtligt tack till alla Malmöbor som generöst har delat med sig av sina erfarenheter, insikter och råd för att förbättra beredskapen inför allvarliga kriser i Malmö.

Denna vecka genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med olika samhällsaktörer Beredskapsveckan, en årlig informationsinsats som syftar till att stärka människors motståndskraft inför kriser och krig. Målet med beredskapsveckan är att fler privatpersoner ska reflektera över hur de kan hantera vardagen under kriser och krig samt att fler ska skapa en egen beredskap.

Inför årets beredskapsvecka har Malmö stad valt att sätta fokus på Malmöbornas erfarenheter. Med 360 000 invånare från 180 olika länder är Malmö i hög grad en mångkulturell stad. Många Malmöbor har dessvärre upplevt svåra situationer på grund av kriser och krig i de länder de tidigare bott i.

– I vårt arbete med beredskap i Malmö ser vi det som självklart och klokt att dra nytta av de erfarenheter och lärdomar våra invånare är villiga att dela med sig av till oss. Det är både ett betydande bidrag till vårt arbete och en rättighet att få bidra till att stärka beredskapen i vårt gemensamma samhälle, säger Lina Ringberg, beredskapssamordnare på stadskontoret.

Malmö stads beredskapsvecka baseras på Malmöbors delade kunskap från en undersökning där Malmöbor som kommunicerar på andra språk än svenska har ombetts att besvara frågor om sina erfarenheter, lärdomar, tips och råd angående kriser och krig som de har upplevt.

- Vi har fått svar från över 200 personer som har besvarat frågorna på flera olika språk. Många som har delat med sig har varit med om mycket utmanande situationer - mentalt, fysiskt och med grundläggande behov som har varit svåra att tillgodose. Det ger en tydlig bild av hur kriser kan se ut när de är som mest påfrestande. Majoriteten av händelserna berör kriser som har inträffat i andra länder, men även i Sverige har det skett många olika händelser som har varit utmanande på olika sätt, förklara Lina Ringberg.

Utöver att besvara frågorna i undersökningen ställdes även frågan om de som svarade var villiga att fortsätta bidra i framtiden. Många av respondenterna ville det.

– Vi kommer att ta tillvara på den möjligheten och främja fortsatt gemensamt lärande tillsammans med Malmöborna, avslutar Lina Ringberg.

sv
sv