$left
$middle

Malmö har en ny naturvårdsplan

Nyligen fick Malmö stad en ny naturvårdsplan, en plan som ska vara vägledande för stadens naturvårdsarbete och utgöra ett underlag för den fysiska planeringen fram till 2030.

I den nya planen finns även rekreationsvärden med, alltså vilka möjligheter för rekreation som finns i ett område. Nytt är också att man beskrivit havsområdena, Malmös halva yta består av hav.

Naturvårdsplanen består av två delar, den ena med syfte och mål och den andra med områdesbeskrivning och karta över Malmös mest värdefulla naturområden.

Naturvårdsplanens har sex mål

De sex målen i naturvårdsplanen är:
1. De skyddade livsmiljöerna har ökat till ytan
2. Livsmiljöernas mångfald och kvalitet ska öka
3. Särskilt bevarandevärda arter ska värnas
4. Utbyggnad och förtätning i Malmö ska ske med hänsyn till natur- och rekreationsvärden
5. Tillgängligheten, den rekreativa kvaliteten och ytan natur- och rekreationsområden ska öka
6. Kunskapen om Malmös natur ska förbättras

Naturvårdsplanens mål hjälper miljöprogrammet att uppfylla sina mål

Naturvårdsplanens sex mål ska göra tre av målen i miljöprogrammet konkreta. De tre målen är Ökad biologisk mångfald i Malmö (mål 9), Fler skyddade havsområden i Malmö och hållbar förvaltning av vatten och hav (mål 11) och Utbudet av och tillgången till gröna och blå miljöer har ökat i Malmö (mål 6)

En hög biologisk mångfald är viktigt för vår välfärd och de tjänster som naturen ger oss som pollinering, luft- och vattenrening men också för att skapa ett robustare samhälle och kunna stå emot klimatförändringar.

En viktig förbättring med den nya naturvårdsplanen är att den innehåller de mest värdefulla havs- och bottenområden som kommunen ansvarar för. Malmös hav innehåller en stor artrikedom och flera närmast unika orörda bottnar. Blåmusslorna som täcker botten runt Öresundsbron mittersta del är Europas största och livskraftigaste och ålgräset längs Malmös kust växer djupare och breder ut sig mer än någon annanstans i Sverige. I och med naturvårdsplanens antagande får vi ytterligare ett verktyg för att nå uppsatta mål i miljöprogrammet som går ut på att förvalta och bevara dessa områden för kommande generationer.

Planering och uppföljning

För att jobba mot målen i naturvårdsplanen kommer en årlig planering och prioritering av åtgärder att göras till aktivitetslistor i förvaltningarnas verksamhetsplaner och i respektive ansvarig nämnds budget.

Två gånger kommer naturvårdsplanen och målen följas upp, 2026 vid mandatperioden slut, som en halvtidsuppföljning, och 2030 då naturvårdsplanen och även miljöprogrammet går ut. 

sv
sv